Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Żerkowa Rada Miejska Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja, menu 1144 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja

Uchwały Rady Miejskiej - V kadencja

 

Komisja Planowania i Finansów oraz Oświaty, Kultury i Współpracy z Zagranicą

 1. Nowacki Jerzy - przewodniczący
 2. Adamczak Janusz
 3. Andraszak Grzegorz
 4. Bajerowicz Marian
 5. Bartkowiak Szymon
 6. Bogaczyk Wincenty
 7. Paluszkiewicz Zdzisław
 8. Urbańska Barbara

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Augustyniak Krzysztof - przewodniczący
 2. Bożejewicz Bogdan
 3. Obecny Wojciech
 4. Rosiejka Andrzej
 5. Szóstek Janusz
 6. Urbaniak Marian
 7. Żurek Jerzy

Komisja Rewizyjna

 1. Janusz Szóstek - przewodniczący
 2. Marian Urbaniak - z-ca przewodniczącego
 3.  Zdzisław Paluszkiewicz
 4. Andrzej Rosiejka

 

Uchwały Rady Miejskiej Żerkowa - V kadencja

I Sesja II Sesja III Sesja IV Sesja V Sesja
VI Sesja VII Sesja VIII Sesja IX Sesja X Sesja
XI Sesja XII Sesja XIII Sesja XIV Sesja XV Sesja
XVI Sesja XVII Sesja XVIII Sesja XIX Sesja XX Sesja
XXI Sesja XXII Sesja XXIII Sesja XXIV Sesja XXV Sesja
XXVI Sesja XXVII SesjaXXVIII SesjaXXIX Sesja
Aby zobaczyć wybraną sesje należy kliknąć w odpowiednie łącze w tabelce


XXIX sesja Rady Miejskiej Żerkowa >>>


XXVIII sesja Rady Miejskiej Żerkowa >>>

 


XXVII sesja Rady Miejskiej Żerkowa >>>


XXVI sesja Rady Miejskiej Żerkowa >>>


 

 

 

XXV sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XXV/206/10 (2010-04-27)
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXV/205/10 (2010-04-27)
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu na rok 2010.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXV/204/10 (2010-04-27)
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żerków do partnerstwa na rzecz realizacji projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie pn. „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich Zakładach Aktywności zawodowych” – w charakterze partnera.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXV/203/10 (2010-04-27)
w sprawie udzielenia Powiatowi Wrzesińskiemu pomocy finansowej na realizację remontu drogi powiatowej nr 4181P na odcinku od granicy powiatu jarocińskiego w Rudzie Komorskiej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXV/202/10 (2010-04-27)
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.
PDF - pobierz treść Uchwały
PDF - Załącznik nr 1
PDF - Załącznik nr 2
PDF - Załącznik nr 3

Nr XXV/201/10 (2010-04-27)
w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Żerków na stałe obwody głosowania.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXV/200/10 (2010-04-27)
w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Żerków na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu i dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.
PDF - pobierz treść Uchwały

powrót do góry strony


XXIV sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XXIV/199/10 (2010-03-30)
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu na rok 2010.
PDF - pobierz treść Uchwały
PDF - Załącznik nr 6
PDF - Załącznik nr 6 a

Nr XXIV/198/10 (2010-03-30)
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Żerków.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIV/197/10 (2010-03-30)
w sprawie intencji udostępnienia mieszkańcom wsi sali sportowej w Chrzanie na cele określone projektem realizowanym w ramach działania 313; 322; 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIV/196/10 (2010-03-30)
w sprawie rozstrzygnięcia wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIV/195/10 (2010-03-30)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie w oparciu o nowatorską technologię „Biogradex”” oraz zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIV/194/10 (2010-03-30)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanałów bocznych sieci kanalizacyjnej przy budowie kanalizacji sanitarnej dla m. Żółków, Pawłowice, Laski i część m. Chrzan” oraz zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIV/193/10 (2010-03-30)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żółków, Pawłowice, Laski, i część m. Chrzan” oraz zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
PDF - pobierz treść Uchwały

powrót do góry strony


XXIII sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XXIII/192/10 (2010-01-29)
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.
PDF - pobierz treść Uchwały
ZIP - załączniki (paczka.zip)

Nr XXIII/191/10 (2010-01-29)
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żerków.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIII/190/10 (2010-01-29)
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej służebnością przejazdu w Kretkowie.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIII/189/10 (2010-01-29)
w sprawie intencji udostępnienia mieszkańcom wsi sali sportowej w Chrzanie na cele określone projektem realizowanym w ramach działania 313; 322; 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIII/188/10 (2010-01-29)
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na Gminy Żerków.
PDF - pobierz treść Uchwały

Nr XXIII/187/10 (2010-01-29)
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji.
PDF - pobierz treść Uchwały

powrót do góry strony


XXII sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XXII/186/09 (2009-12-30)
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2009 rok.
pobierz

Nr XXII/185/09 (2009-12-30)
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Żerków na lata 2010 – 2020”.
Treść Uchwały - pobierz
Załącznik nr 1 -

Nr XXII/184/09 (2009-12-30)
w sprawie określenia warunków i trybów wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żerków.
pobierz

Nr XXII/183/09 (2009-12-30)
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
pobierz

Nr XXII/182/09 (2009-12-30)
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
pobierz

Nr XXII/181/09 (2009-12-30)
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
pobierz

powrót do góry strony


XXI sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XXI/180/09 (2009-11-26)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.
pobierz

Nr XXI/179/09 (2009-11-26)
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków uprawnień do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
pobierz

Nr XXI/178/09 (2009-11-26)
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2009 rok.
pobierz

Nr XXI/177/09 (2009-11-26)
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego.
pobierz

Nr XXI/176/09 (2009-11-26)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gąsiorów, Szczonów, Paruchów, Gmina Żerków” oraz zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki.
pobierz

Nr XXI/175/09 (2009-11-26)
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków.
pobierz

Nr XXI/174/09 (2009-11-26)
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Gminie Żerków.
pobierz

Nr XXI/173/09 (2009-11-26)
w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.
pobierz

Nr XXI/172/09 (2009-11-26)
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Żerków.
pobierz

Nr XXI/171/09 (2009-11-26)
w sprawie wyrażenia opinii o zakwalifikowaniu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w celu przebudowy w roku 2010.
pobierz

powrót do góry strony


XX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XX/170/09 (2009-09-17)
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2009 rok.
pobierz

Nr XX/169/09 (2009-09-17)
w sprawie zmiany do Uchwały nr XII/108/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Żerków do Stowarzyszenia LGD „Zaścianek”,
tworzącego Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu.
pobierz

Nr XX/168/09 (2009-09-17)
w sprawie nadania imienia Stadionowi Sportowemu w Żerkowie.
pobierz

Nr XX/167/09 (2009-09-17)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na realizację zadania
„Dofinansowanie zakupu wideoendoskopu” do Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
pobierz

powrót do góry strony


XIX sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XIX/166/09 (2009-08-31)
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2009 rok.
pobierz

Nr XIX/165/09 (2009-08-31)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na zakup wyposażenia dla straży.
pobierz

Nr XIX/164/09 (2009-08-31)
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działania 9.1, poddziałanie 9.1.1. POKL pt. „Przedszkolaki na start”.
pobierz

Nr XIX/163/09 (2009-08-31)
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Żerków dotyczącego powierzenia Gminie Jarocin
zadań publicznych związanych z edukacją przedszkolną dla niepełnosprawnych dzieci z Gminy Żerków
pobierz

Nr XIX/162/09 (2009-08-31)
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żerkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
pobierz

Nr XIX/161/09 (2009-08-31)
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Żerków na lata 2009 - 2012.
pobierz

Nr XIX/160/09 (2009-08-31)
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.
pobierz

powrót do góry stronyXVIII sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XVIII/159/09 (2009-06-25)
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.
pobierz

Nr XVIII/158/09 (2009-06-25)
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2009 rok.
pobierz

Nr XVIII/157/09 (2009-06-25)
W sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- przebudowa drogi powiatowej Klęka – Grab Nr 3678 P – II etap.
pobierz

Nr XVIII/156/09 (2009-06-25)
W sprawie rozstrzygnięcia wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
pobierz

Nr XVIII/155/09 (2009-06-25)
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żerkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
pobierz

Nr XVIII/154/09 (2009-06-25)
W sprawie uchwalenia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin
– członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 2008 – 2011
z perspektywą na lata 2012 – 2019,
pobierz

Nr XVIII/153/09 (2009-06-25)
W sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie,
pobierz

powrót do góry strony


 

XVII sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XVII/152/09 (2009-04-20)
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
pobierz

Nr XVII/151/09 (2009-04-20)
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na 2009 rok.
Treść uchwały

Nr XVII/150/09 (2009-04-20)
W sprawie zmiany składu osobowego Komisji Planowania i Finansów oraz Oświaty, Kultury i Współpracy z Zagranica.
pobierz

powrót do góry strony


XVI sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XVI/149/09 (2009-03-26)
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na 2009 rok.
Treść uchwały

Nr XVI/148/09 (2009-03-26)
W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Żerków za okres 2007 – 2008 roku.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy za okres 2007 – 2008

Nr XVI/147/09 (2009-03-26)
W sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych.
pobierz

Nr XVI/146/09 (2009-03-26)
W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
pobierz

Nr XVI/145/09 (2009-03-26)
W sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów komunalnych zlokalizowanym na gruntach wsi Brzóstków.
pobierz

Nr XVI/144/09 (2009-03-26)
W sprawie udzielenia dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Żerków na udrożnienie rowów.
pobierz

Nr XVI/143/09 (2009-03-26)
W sprawie udzielenia powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej na wspólna realizację przebudowy drogi powiatowej Klęka – Grab Nr 3678P.
pobierz

Nr XVI/142/09 (2009-03-26)
W sprawie udzielenia powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej na realizację przebudowy drogi powiatowej 4181P Jarocin-Śmiełów-Ruda Komorska.
pobierz

Nr XVI/141/09 (2009-03-26)
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
pobierz

Nr XVI/140/09 (2009-03-26)
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Gąsiorowie.
pobierz

Nr XVI/139/09 (2009-03-26)
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
pobierz

Nr XVI/138/09 (2009-03-26)
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych na kolejny okres.
pobierz

Nr XVI/137/09 (2009-03-26)
W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
pobierz

powrót do góry strony


XV sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XV/136/08 (2008-12-30)
W sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

 

Nr XV/135/08 (2008-12-30)
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2008 rok.

Nr XV/134/08 (2008-12-30)
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
pobierz

Nr XV/133/08 (2008-12-30)
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego.
pobierz

Nr XV/132/08 (2008-12-30)
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
pobierz
Załącznik

Nr XV/131/08 (2008-12-30)
W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
pobierz

powrót do góry strony


XIV sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XIV/130/08 (2008-11-06)
W sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – przebudowa drogi powiatowej Klęka – Grab Nr 3678 P.
pobierz

Nr XIV/129/08 (2008-11-06)
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2008 rok.

 

Nr XIV/128/08 (2008-11-06)
W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2009 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków.
pobierz

Nr XIV/127/08 (2008-11-06)
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
pobierz

Nr XIV/126/08 (2008-11-06)
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
pobierz

Nr XIV/125/08 (2008-11-06)
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
pobierz

Nr XIV/124/08 (2008-11-06)
W sprawie określenia wzoru formularzy podatkowych.
pobierz

Nr XIV/123/08 (2008-11-06)
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
pobierz

Nr XIV/122/08 (2008-11-06)
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Gąsiorowie.
pobierz

Nr XIV/121/08 (2008-11-06)
W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
pobierz

Nr XIV/120/08 (2008-11-06)
W sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oraz określenia granic ich obwodów, prowadzonych przez gminę Żerków.
pobierz

Nr XIV/119/08 (2008-11-06)
W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie.
pobierz

powrót do góry strony


XIII sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XIII/118/08 (2008-08-29)
W sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1, poddziałanie 9.1.2. POKL pt. „Nasza przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Żerków”.
pobierz

Nr XIII/117/08 (2008-08-29)
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2008 rok.
pobierz

Nr XIII/116/08 (2008-08-29)
W sprawie oddania zabudowanej nieruchomości w dzierżawę.
pobierz

Nr XIII/115/08 (2008-08-29)
W sprawie wyrażenia opinii o zakwalifikowaniu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w celu przebudowy w roku 2009.
pobierz

Nr XIII/114/08 (2008-08-29)
W sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żerków.
pobierz

Nr XIII/113/08 (2008-08-29)
W sprawie powierzenia gminie Jarocin zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” oraz zawarcia porozumienia.
pobierz

Nr XIII/112/08 (2008-08-29)
W sprawie powołania Sekretarza Gminy Żerków.
pobierz

Nr XIII/111/08 (2008-08-29)
W sprawie odwołania Sekretarza Gminy Żerków.
pobierz

Nr XIII/110/08 (2008-08-29)
W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
pobierz

powrót do góry strony


XII sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XII/109/08 (2008-06-30)
W sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na 2008 rok.

Nr XII/108/08 (2008-06-30)
W sprawie przystąpienia Gminy Żerków do Stowarzyszenia LGD "Zaścianek", tworzącego Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu.
pobierz

Nr XII/107/08 (2008-06-30)
W sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
pobierz

Nr XII/106/08 (2008-06-30)
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żerkowie.
pobierz

Nr XII/105/08 (2008-06-30)
W sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
pobierz

Nr XII/104/08 (2008-06-30)
W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Żerków.
pobierz

powrót do góry strony


 

XI sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr XI/103/08 (2008-04-30)
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerkow z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
pobierz

Nr XI/102/08 (2008-04-30)
W sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na 2008 rok.

Nr XI/101/08 (2008-04-30)
W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Dobieszczyzna.
Treść Uchwały
Plan odnowy miejscowości Dobieszczyzna

Nr XI/100/08 (2008-04-30)
W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Chrzan.
Treść Uchwały
Plan odnowy miejscowości Chrzan

Nr XI/99/08 (2008-04-30)
W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr V/36/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
pobierz

Nr XI/98/08 (2008-04-30)
W sprawie nabycia nieruchomości w Żerkowie.
pobierz

Nr XI/97/08 (2008-04-30)
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
pobierz

Nr XI/96/08 (2008-04-30)
W sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Żerków w zakresie przekraczającym podstawy programowe.
pobierz

Nr XI/95/08 (2008-04-30)
W sprawie przystąpienia Gminy Żerków do Stowarzyszenia LGD „Zaścianek”, tworzącego Lokalna Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu.
pobierz

Nr XI/94/08 (2008-04-30)
W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
pobierz

powrót do góry strony


 

X sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr X/93/08 (2008-03-27)
W sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
pobierz

Nr X/92/08 (2008-03-27)
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na 2008 rok.

Nr X/91/08 (2008-03-27) Dotycząca stanowiska Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie zamiaru likwidacji Jednostki Wojskowej w Jarocinie.
pobierz

Nr X/90/08 (2008-03-27)
W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Żerków.
Treść Uchwały
Plan odnowy miejscowości Żerków

Nr X/89/08 (2008-03-27)
W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Ludwinów.
Treść Uchwały
Plan odnowy miejscowości Ludwinów

Nr X/88/08 (2008-03-27)
W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Brzóstków.
Treść Uchwały
Plan odnowy miejscowości Brzóstków

Nr X/87/08 (2008-03-27)
W sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Bieździadów.
Treść Uchwały
Plan odnowy miejscowości Bieździadów

Nr X/86/08 (2008-03-27)
W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Promyk” w Żerkowie.
pobierz

Nr X/85/08 (2008-03-27)
W sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żerków.
pobierz

Nr X/84/08 (2008-03-27)
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Żerków.
pobierz

Nr X/83/08 (2008-03-27)
W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żerków na lata 2008 – 2012.
pobierz

Nr X/82/08 (2008-03-27)
W sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Żerkowie.
pobierz

Nr X/81/08 (2008-03-27)
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żerkowie.
pobierz

Nr X/80/08 (2008-03-27)
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kamieniu.
pobierz

Nr X/79/08 (2008-03-27)
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości rolnych na kolejny okres.
pobierz

Nr X/78/08 (2008-03-27)
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
pobierz

Nr X/77/08 (2008-03-27)
W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
pobierz

powrót do góry strony


 

IX sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr IX/76/07 (2007-12-28)
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2008.
Treść Uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Nr IX/75/07 (2007-12-28)
W sprawie wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2007, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
pobierz

Nr IX/74/07 (2007-12-28)
W sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na 2007 rok.

Nr IX/73/07 (2007-12-28)
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żerków,
pobierz
Załącznik nr 1 (mapa)

Nr IX/72/07 (2007-12-28)
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Żerków,
pobierz
Załącznik nr 1 (mapa)

Nr IX/71/07 (2007-12-28)
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Żółków, gmina Żerków,
pobierz
Załącznik nr 1 (mapa)

Nr IX/70/07 (2007-12-28)
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Śmiełów i Antonin, gmina Żerków,
pobierz
Załącznik nr 1 (mapa)

Nr IX/69/07 (2007-12-28)
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lgów, gmina Żerków,
pobierz
Załącznik nr 1 (mapa)

Nr IX/68/07 (2007-12-28)
W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Brzóstków i Raszewy, gmina Żerków,
pobierz
Załącznik nr 1 (mapa)

Nr IX/67/07 (2007-12-28)
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2008,
pobierz

Nr IX/66/07 (2007-12-28)
W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2008.
pobierz

Nr IX/65/07 (2007-12-28)
W sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów komunalnych zlokalizowanych na gruntach wsi Brzóstków.
[ pobierz ]

powrót do góry strony


VIII sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr VIII/64/07 2007-11-28
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2007 r.
Treść Uchwały + Uzasadnienie

Nr VIII/63/07 (2007-11-28)
W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2008
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków.
pobierz

Nr VIII/62/07 (2007-11-28)
W sprawie nabycia nieruchomości.
pobierz

Nr VIII/61/07 (2007-11-28)
W sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Miasta
i Gminy Żerków.
pobierz

Nr VIII/60/07 (2007-11-28)
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
pobierz

Nr VIII/59/07 (2007-11-28)
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
pobierz

Nr VIII/58/07 (2007-11-28)
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.
pobierz

Nr VIII/57/07 (2007-11-28)
W sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy Żerków o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
pobierz

powrót do góry strony


VII sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr VII/56/07 (2007-09-28)
W sprawie utworzenia Mickiewiczowskiego Parku Kulturowego.
pobierz


Kliknij w mapę aby zobaczyć ją w powiększeniu.

 

 

Nr VII/55/07 (2007-09-28)
W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarocinie na kadencję 2008 - 2011.
pobierz

Nr VII/54/07 (2007-09-28)
W sprawie oddania zabudowanej nieruchomości w dzierżawę.
pobierz

Nr VII/53/07 2007-09-28
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2007 r.
Treść Uchwały
Uzasadnienie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Nr VII/52/07 (2007-09-28)
W sprawie wyrażenia opinii o zakwalifikowaniu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w celu przebudowy w roku 2008.
pobierz

Nr VII/51/07 (2007-09-28)
W sprawie nabycia nieruchomości.
pobierz

Nr VII/50/07 (2007-09-28)
W sprawie sprzedaży nieruchomości.
pobierz

Nr VII/49/07 (2007-09-28)

W sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
pobierz

powrót do góry strony


VI sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr VI/48/07 2007-06-27
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków.
Treść Uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Nr VI/47/07 2007-06-27
W sprawie współdziałania z Gminą Jarocin.
pobierz

Nr VI/46/072007-06-27W sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów komunalnych zlokalizowanym na gruntach wsi Brzóstków.
pobierz

Nr VI/45/07 2007-06-27
W sprawie obciążenia nieruchomości gminnych służebnością przejazdu.
pobierz

Nr VI/44/07 2007-06-27
W sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
pobierz
Załącznik nr 1

Nr VI/43/07 2007-06-27
W sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Dobieszczyźnie.
pobierz

Nr VI/42/07 2007-06-27
W sprawie określenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Miasta i Gminy Żerków.
pobierz
Załącznik nr 1

 

Nr VI/41/07 2007-06-27
W sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Żerków na okres 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.
pobierz

Nr VI/40/07 2007-06-27
W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków na okres 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014.
pobierz

powrót do góry strony


V sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr V/39/07 (2006-04-12)
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków z tytułu wykonania budżetu za okres 2006 rok.
pobierz

 

Nr V/38/07 (2006-04-12)
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na okres 2007 rok.
pobierz

 

Nr V/37/07 (2006-04-12)
W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Żerków za okres 2004-2006 roku.
pobierz

 

Nr V/36/07 (2006-04-12)
W sprawie zamiany nieruchomości.
pobierz

 

Nr V/35/07 (2006-04-12)
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
pobierz

 

Nr V/34/07 (2006-04-12)
W sprawie sprzedaży nieruchomości.
pobierz

 

Nr V/33/07 (2006-04-12)
W sprawie nabycia nieruchomości.
pobierz

 

Nr V/32/07 (2006-04-12)
W sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika Gminy Żerków o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
pobierz

 

powrót do góry strony


 

IV sesja Rady Miejskiej Żerkowa

 

Nr IV/31/07 (2006-02-26)
W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2007.
pobierz

 

 

Nr IV/30/07 (2006-02-26)
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
pobierz

 

 

Nr IV/29/07 (2006-02-26)
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007.
pobierz

 

 

Nr IV/28/07 (2006-02-26)
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
pobierz

 

 

Nr IV/27/07 (2006-02-26)
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu laparoskopu” dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
pobierz

 

 

Nr IV/26/07 (2006-02-26)
W sprawie przejęcia od Powiatu Jarocińskiego wykonywania zadań na dokończenie budowy ciągu chodnikowego wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż drogi powiatowej nr 13123 Sucha – Dobieszczyzna w miejscowości Dobieszczyzna.
pobierz

 

 

Nr IV/25/07 (2006-02-26)
W sprawie nabycia nieruchomości.
pobierz

 

 

Nr IV/24/07 (2006-02-26)
W sprawie ustalenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich.
pobierz

 

 

Nr IV/23/07 (2006-02-26)
W sprawie zamiaru zlikwidowania Publicznego Przedszkola w Dobieszczyźnie.
pobierz

powrót do góry strony


III sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr III/22/06 (2006-12-28)
W sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2006.
pobierz Załączniki 1-3

Nr III/21/06 (2006-12-28)
W sprawie wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2006, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
pobierz

Nr III/20/06 (2006-12-28)
W sprawie przyjęcia od Powiatu Jarocińskiego wykonywania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w mieście Żerkowie.
pobierz

Nr III/19/06 (2006-12-28)
W sprawie przyjęcia od Powiatu Jarocińskiego wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.
pobierz

Nr III/18/06 (2006-12-28)
W sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru delegata reprezentującego gminę Żerków w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
pobierz

Nr III/17/06 (2006-12-28)
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
pobierz

Nr III/16/06 (2006-12-28)
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
pobierz

powrót do góry strony


II sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr II/15/06 (2006-12-05)
W sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VIII/66/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 grudnia 2003roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Żerków.
pobierz

Nr II/14/06 (2006-12-05)
W sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2007 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków.
pobierz

Nr II/13/06 (2006-12-05)
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.
pobierz

Nr II/12/06 (2006-12-05)
W sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu według którego radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącą własnością gminy.
pobierz

Nr II/11/06 (2006-12-05)
W sprawie ustalenia zasad na jakich radnym Rady Miejskiej Żerkowa przysługuje dieta.
pobierz

Nr II/10/06 (2006-12-05)
W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Żerkowa do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.
pobierz

powrót do góry strony


I sesja Rady Miejskiej Żerkowa

Nr I/9/06 (2006-11-27)
W sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2006.
pobierz

Nr I/8/06 (2006-11-27)
W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/133/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy Żerków.
pobierz

Nr I/7/06 (2006-11-27)
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
pobierz

Nr I/6/06 (2006-11-27)
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania i Finansów oraz Oświaty, Kultury i Współpracy z Zagranicą.
pobierz

Nr I/5/06 (2006-11-27)
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
pobierz

Nr I/4/06 (2006-11-27)
W sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Żerkowa.
pobierz

Nr I/3/06 (2006-11-27)
W sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Żerkowa.
pobierz

Nr I/2/06 (2006-11-27)
W sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Żerkowa.
pobierz

Nr I/1/06 (2006-11-27)
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Żerkowa.
pobierz

powrót do góry strony


Dzienniki Ustaw i Monitor Polski w wersji elektronicznej dostępne są na stronach Rządowego Centrum Legislacji:
www.monitorpolski.gov.pl oraz www.dziennikustaw.gov.pl

Metryka

sporządzono
2007-07-27 przez
udostępniono
2007-07-27 02:00 przez Sławomir Waszak
zmodyfikowano
2011-11-21 14:11 przez Sławomir Waszak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2147
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.