Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Żerkowa Rada Miejska Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej - IV kadencja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Miejskiej - IV kadencja, menu 1128 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Miejskiej - IV kadencja

Uchwały Rady Miejskiej - IV kadencja

Uchwały Rady Miejskiej Żerkowa

Lp.

Nr uchwały

W sprawie:

1

VIII/59/03

utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie

2

VIII/60/03

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

3

VIII/61/03

Zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

4

VIII/62/03
- załącznik

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

5

VIII/63/03

ustalenia podatku rolnego i obniżenia wysokości średniej stawki skupu żyta.

6

VIII/64/03

określenia stawek podatku od nieruchomości.

7

VIII/65/03

zwolnienia z podatku od nieruchomości.

8

VIII/66/03

określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Żerków.

9

VIII/67/03

zwolnienia z podatku od środków transportowych.

10

VIII/68/03

wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Żerków dofinansowania z budżetu powiatu jarocińskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia.

11.

VIII/69/03

zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2003.

11.

IX/70/04

zmiany uchwały nr I/4/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Żerkowa

12.

IX/71/04

ustalenia składu osobowego Komisji Planowania i Finansów oraz Oświaty, Kultury i Współpracy z Zagranicą

13.

IX/72/04

ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

14.

IX/73/04

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żerków

15.

IX/74/04

przyjęcia Programu Rozwoju Turystycznego

16.

IX/75/04

nabycia nieruchomości

17.

IX/76/04

przyjęcia od Powiatu Jarocińskiego wykonania w 2004 r. zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

18.

IX/77/04

nadania Statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej W Żerkowie

19.

IX/78/04
- wniosek
- rozliczenie

trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Żerków organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

20.

IX/79/04

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2004

21.

X/80/04

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Żerków

22.

X/81/04

przystąpienia gminy do programu zdrowotnego „Polski Projekt 400 Miast”

23.

X/82/04

nabycia nieruchomości

24.

X/83/04

zbycia nieruchomości

25.

X/84/04

powołania Komisji Inwentaryzacji ds. Komunalizacji.

26.

X/85/04

wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2004

27.

X/86/04

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2003

28.

XI/87/04
- załącznik POŚ

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Żerków”

29.

XI/88/04

współdziałania Gminy Żerków z Gminą Kosakowo.

30.

XI/89/04

zwolnienia od opłaty za zgłoszenia o dokonaniu wpisu lub dotyczącego zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

31.

XI/90/04
- PRL

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

32.

XI/91/04

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

33.

XI/92/04

ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.

34.

XI/93/04

odwołania Sekretarza Gminy Żerków

35.

XI/94/04
załącznik nr 2

wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2004

35.

XI / 95/ 04

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przybysław, części Komorza, Brzóstkowa i Raszew.

36.

XII /96/ 04

wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2004

37.

XII /97/ 04
- załącznik
- Program Odnowy Wsi

akceptacji „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez rady sołeckie gminy Żerków w ramach programu odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego,

38.

XIII /98/ 04

przeznaczenia częściumorzonej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

39.

XIII /99/ 04

emisji obligacji Miasta i Gminy Żerków,

40.

XIII /100/ 04

powołania Sekretarza Gminy Żerków,

41.

XIII /101/ 04

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Żerków, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

42.

XIII /102/ 04

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Brzóstków i Raszewy,

43.

XIII /103/ 04

Wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2004,

44.

XIV / 104/ 04

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

45.

XIV / 105/ 04

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

46.

XIV / 106/ 04

określenia stawek podatku od nieruchomości.

47.

XIV / 107/ 04

opłaty lokalnej – opłata targowa

48.

XIV / 108/ 04

wprowadzenia zmiany do uchwały nr VIII/66/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Żerków.

49.

XIV / 109/ 04

obciążenia nieruchomości.

50.

XIV / 110/ 04

przystąpienia do powołania parku kulturowego pod nazwa „Mickiewiczowski Park Kulturowy”.

51.

XIV / 111/ 04

wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2004

52

XV / 112/ 04

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

53.

XV / 113/ 04

nabycia nieruchomości.

54.

XV / 114/ 04

Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

55.

XV / 115/ 04

wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Żerków na rok 2004.

56.

XV / 116/ 04

przyjęcia od Powiatu Jarocińskiego wykonywania w 2005 r. zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

57.

XV / 117/ 04
- uzasadnienie
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załączniki nr 3-7
- załącznik nr 8

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2005.

58.

XVI /118/ 05

ustalenia wysokości diet dla sołtysów

59.

XVI /119/ 05

ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2005 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków

60.

XVI /120/ 05
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Gminę Żerków

61.

XVI /121/ 05

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie
z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach

62.

XVI /122/ 05

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

63.

XVI /123/ 05

określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy
w odniesieniu do dożywiania dzieci w szkole

64.

XVI /124/ 05

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

65.

XVI /125/ 05
- załącznik

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żerków

66.

XVI /126/ 05

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Żerków

67.

XVI /127/ 05

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

68.

XVI /128/ 05

określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w odniesieniu do zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

69.

XVI /129/ 05

ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę na terenie gminy Żerków

70.

XVI /130/ 05
- załącznik

zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielanych przedsiębiorcom na terenie Gminy Żerków

71.

XVI /131/ 05

powołania delegata reprezentującego gminę Żerków
w Stowarzyszeniu – Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

72.

XVI /132/ 05

współdziałania Gminy Żerków z Gminą Kąty Wrocławskie

73.

XVI /133/ 05
- załącznik

uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Żerków

74.

XVI /134/ 05
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Brzóstków

75.

XVI /135/ 05

przejęcia nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych

76.

XVI /136/ 05
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4

wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2005

77.

XVII /137/ 05

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

78.

XVII /138/ 05

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

79.

XVII /139/ 05

zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lubinia Mała

80.

XVII /140/ 05

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków z tytułu wykonania budżetu za rok 2004

81.XVIII/141/05obciążenia nieruchomości
82.XVIII/142/05wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2005
83.XVIII/143/05podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach realizacji w 2005 r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.
84.

XIX/144/05
- załącznik

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Brzóstków, Raszewy – gmina Żerków,
85.XIX/145/05wyrażenia opinii o zakwalifikowaniu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w celu przebudowy w roku 2006,
86.XIX/146/05wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2005.
87.XX/147/05zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
88.XX/148/05ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2006 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków,
89.XX/149/05zmiany uchwały nr VIII/59/03 Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 10 grudnia 2003 roku o utworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie oraz zmiany Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie,
90.XX/150/05zmiany uchwały nr XXIII/204/2002 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Żerków w roku 2002/2003
w zakresie przekraczającym podstawy programowe,
91.XX/151/05sprzedaży nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku zbycie jej w formie przetargu,
92.XX/152/05najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Promyk” w Żerkowie,
93.XX/153/05wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2005.
94.XXI/154/05sprzedaży nieruchomości,
95.XXI/155/05Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006,
96.XXI/156/05uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Lubinia Mała, gmina Żerków,
97.XXI/157/05rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006,
98.XXI/158/05przyjęcia od Powiatu Jarocińskiego wykonywania w 2006 r. zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat,
99.XXI/159/05przyjęcia od Powiatu Jarocińskiego wykonywania w 2006 r. zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w mieście Żerkowie,
100.XXI/160/05wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2005, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
101.XXI/161/05wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2005,
102.XXI/162/05
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2006.
103.XXII/163/06w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
104.XXII/164/06
-Załącznik nr 1
-Załącznik nr 2
-Załączniki od 3 do 7
w sprawie zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2006
105.XXIII/165/06w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Żerków.
106.XXIII/166/06
-załączniki
w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na 2006 rok
107.XXIII/167/06w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w gminie Żerków.
108.XXIII/168/06w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.
109.XXIII/169/06w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

110.

XXIV/170/06

zaciągnięcia pożyczki roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Antonin, Chwałów, Żerniki, Kretków
i Rogaszyce.

111.

XXIV/171/06

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączeniami dla miejscowości Żółków, Ludwinów
i Kamień”.

112.

XXIV/172/06

zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

113.

XXIV/173/06
wniosek
Załącznik 2

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Gminy Żerków.

114.

XXIV/174/06

sprzedaży nieruchomości.

115.

XXIV/175/06

zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego.

116.

XXIV/176/06

wyrażenia opinii o zakwalifikowaniu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w celu przebudowy w roku 2007.

117.

XXIV/177/06

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

118.

XXIV/178/06
Załącznik

zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Żerkowie.

119.

XXIV/179/06

zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Żerków.

120.

XXIV/180/06
Załączniki
1-4

wprowadzenia zmiany do budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2006

121XXV/181/06

sprzedaży nieruchomości

122XXV/182/06
Zał. nr 1

oceny aktualności Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Żerków

123XXV/183/06

wyrażenia zgody na uczestnictwo finansowe gminy Żerków w kosztach budowy ciągu chodnikowego z infrastrukturą techniczną w Dobieszczyźnie przy drodze powiatowej

124XXV/184/06

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 152
i 248 obręb Żółków w gminie Żerków

125XXV/185/06

zmiany uchwały nr XXIV/132/97 Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie usytuowania na terenie gminy Żerków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

126XXV/186/06

określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

127XXV/187/06

zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego

128XXV/188/06
Zał. nr 1
Zał. nr 2
Zał. nr 3

wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Żerków na rok 2006

Metryka

sporządzono
2007-07-10 przez
udostępniono
2007-07-10 02:00 przez Sławomir Waszak
zmodyfikowano
2007-07-27 16:22 przez Sławomir Waszak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2079
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.