Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Informacja publiczna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacja publiczna, bieżące, menu 1193 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacja publiczna

Informacja publiczna

niosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żerków, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Urzędu Miasta i Gminy Żerków, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 poz. 2058 j.t. ze zm.)

Plik do pobrania:

PDFplik w formacie.rtf (do edycji) >>>
PDFplik w formacie.pdf >>>

Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej 2018

           Lp.

 

DATA WPŁYWU WNIOSKU

 

NUMER WNIOSKU

TEMAT WNIOSKU

WNIOSKODAWCA

OSOBA UDZIELAJĄCA ODPOWIEDŹ

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

WNIOSKU

1.

01.01.2018

IP.1431.1.2018

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip w zakresie udostępnienia kopii wszystkich umów jakie Urząd zawierał w okresie od 01.01.2017 roku -31.12.2017 roku

Przemysław Strugiński

Urząd Pocztowy

Warszawa 78

ul. Belgradzka 42

02-792 Warszawa

pstruginski5@gmail.com

Monika Marek

wezwanie do sprecyzowania wniosku

02.01.2018

<<treść wezwania>>>

2.

03.01.2018

IP.1431.2.2018

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie: 1.Czy Gmina w roku 2018 roku będzie realizowała program dofinansowań indywidualnych dla oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców indywidualnych bądź zabudowy zbiorowej? 2.Jeśli tak, proszę o odpowiedź, jaka jest wysokość dotacji oraz do kiedy będzie możliwość składania wniosków? 3.Jeśli tak to proszę o udzielenie informacji, jaki rodzaj oczyszczalnie będzie dotowany przez JST? 4. Proszę również o udzielenie informacji, czy Gmina planuje udzielenie dotacji, ale jeszcze nie ma ustanowionego programu lub nie ma jeszcze decyzji o rodzaju oraz wysokości dofinansowania?

 

Damian Skworcow

damian.skworcow@gmail.

com

Monika Arndt

odpowiedź wysłana 17.01.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

3.

04.01.2018

IP.1431.3.2018

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip w zakresie: wskazanie czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazła wprowadzona z dniem 1 czerwca 2017 r. instytucja posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.), w szczególności zaś czy: - do urzędu skierowano wnioski o przeprowadzenie posiedzenia w trybie współdziałania; - zwołano z urzędu lub na wniosek posiedzenie w trybie współdziałania; - przesłanie wszelkich wniosków o przeprowadzenie posiedzenia w trybie współdziałania oraz wszelkich dokumentów skierowanych do urzędu lub wytworzonych w urzędzie w związku z posiedzeniem (w szczególności protokołów z posiedzeń oraz wydanych w związku z nim postanowień), - wskazanie, czy w postepowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazła zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony (art. 7a k.p.a.); - przesłanie rozstrzygnięć, w których zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony została powołana wprost; -  wskazanie, czy w postepowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazła zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.); - przesłanie rozstrzygnięć, w których zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony została powołana wprost; - wskazanie, czy w skierowanych do stron zawiadomieniach o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wskazano przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.); - przesłanie kopii zawiadomień zawierających wskazanie, o którym mowa w art. 79a k.p.a.; - wskazanie, czy w postępowaniach prowadzonych w Państwa urzędzie zastosowanie znalazły przepisy wprowadzone w ramach działu IVa k.p.a., w tym w szczególności czy: - zastosowano dyrektywy wymiaru kary wskazane w art. 189d k.p.a.; - odstąpiono od wymierzenia kary ze względu na wystąpienie siły wyższej (art. 189e k.p.a.); - odstąpiono od wymierzenia kary ze względu na wystąpienie przesłanek wskazanych w art. 189f k.p.a.; - umorzono postępowanie lub zakończono postępowanie w innym trybie ze względu na wystąpienie przedawnienia (art. 189g k.p.a.); - przesłanie kopii decyzji i postanowień wydanych z powołaniem wskazanych przepisów działu IVa k.p.a.

Szymon Lajszczak

Polityka INSIGHT

ul. Słupecka 6

02-309 Warszawa

 

odpowiedź wysłana 17.01.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

4.

15.01.2018

IP.1431.4.2018

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip na temat 1. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt? 2. z kim (imię, nazwisko lub nazwa, adres) gmina miała obowiązujące w 2017 r. umowy albo komu (imię, nazwisko lub nazwa, adres) udzielała doraźnych zleceń zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom? 3. ilu bezdomnym zwierzętom (z podziałem na psy i koty) zapewniono opiekę na koszt gminy w 2017 r.? (nie licząc zwierząt, którymi zajęto się w latach poprzednich)  4. jaki był w 2017 r. koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt (wyłapywanie/odławianie, opieka, usługi weterynaryjne, dokarmianie, inne)? 5. ponadto prosimy o udostępnienie treści i postaci umowy/umów (wraz z załącznikami) o zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom w 2017 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

www.obrona-zwierzat.pl

Monika Augustyniak

odpowiedź wysłana 15.01.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

5.

18.01.2018

IP.1431.5.2018

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie: 1.Uchwał Rady Gminy ustalających sposób naliczania, poboru i wysokości opłaty adiacenckiej na podst. art. 143 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2016.0.2147 z późn. zm.) związanej z budową drogi w latach 1997-2017; 2. w sytuacji jeśli takowa Uchwała została podjęta (ad. 1), wnoszę o przesłanie informacji w zakresie ile opłat faktycznie wpłynęło (zostało pobranych) przez Gminę z tego tytułu od czasu obowiązywania Uchwały

Aleksandra Narowska

Piłsudskiego 20/14

22-400 Zamość

aleksandra.narowska

@wp.pl

Teresa Szablewska

odpowiedź wysłana 01.02.2018 

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

6.

26.01.2018

IP.1431.6.2018

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie podania ilości decyzji administracyjnych wydanych w 2017 r w podziale na poszczególne referaty

Sławomir Waszak

slawomir.waszak @gmail.com

Sandra Łysiak

Maria Mazurek

Sabina Jackowska

Krzysztof Kopielski

Zenon Maciudziński

Monika Arndt

Witold Żakowski

Karolina Surma

Anna Nawrocka

odpowiedź wysłana 09.02.2018 

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

7.

30.01.2018

IP.1431.7.2018

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,   - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/ zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/ zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

 

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

| 02-605 Warszawa

sprawa-6414@fedro

wanie.siecobywatelska.pl

 

 

Teresa Szablewska

odpowiedź wysłana 13.02.2018 

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

8.

01.02.2018

IP.1431.8.2018

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie - przedstawienia rejestru faktur za miesiąc grudzień 2017 oraz styczeń 2018, - przedstawienia rejestru WSZYSTKICH umów, w tym cywilnoprawnych, za miesiąc grudzień 2017 oraz styczeń 2018, - przedstawienia informacji jakie konsekwencje poniosą wykonawcy remontów basenów oraz budowy garaży za budynkiem OSP z powodu palenia śmieci na terenie budowy. Czy zostaną nałożone jakieś kary, jeżeli tak to w jakiej kwocie?, - przedstawienia szczegółowych kosztów druku, dystrybucji i przygotowania Informatora Gminnego oraz informacji z jakich środków (klasyfikacja kosztów) jest on finansowany, - przedstawienia jakie pokoje/gabinety i pomieszczenia zostały wyremontowane w urzędzie przy ulicy Mickiewicza, jaki był koszt tych remontów, jaka firma je wykonała i jak została wybrana w roku 2017 oraz do dnia dzisiejszego

Mariusz Łyskawiński

ul. Ogrodowa 1B

63-210 Żerków

kontakt@zerkow.info

Monika Marek

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 15.02.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

9.01.02.2018

IP.1431.9.2018

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie - przedstawienia zaproszenia jakie otrzymali radni przed komisją w dniu 06.10.201 7, - przedstawienia listy obecności na komisji w dniu 06.10.2017, - przesłania materiałów przed najbliższą sesją, która odbędzie się 7.02.2018

Mariusz Łyskawiński

ul. Ogrodowa 1B

63-210 Żerków

kontakt@zerkow.info
Teresa Szablewska

odpowiedź wysłana 15.02.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

10.08.02.2018

IP.1431.10.2018

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie: 1. Czy droga nr 620021P w m. Żółków znajduje się w zarządzie Miasta i Gminy Żerków, 2. Jakie działania podejmowała w ciągu ostatnich 3 lat MiG Żerków celem wypełniania zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w zakresie utrzymania znajdujących się w jej zarządzie dróg i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg, w szczególności w odniesieniu do drogi nr 620021P w m. Żółków ze wskazaniem rodzaju podejmowanych działań, ich częstotliwości (dat podjętych działań) oraz środków (rzeczowych, finansowych i osobowych) przeznaczonych na ten cel – wniosek o przesłanie dokumentacji dot. wykonanych działań, 3. Czy a jeżeli tak, to jak często dokonywana jest kontrola stanu dróg z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności jak często (wskazanie dat) dokonywano przeglądu stanu drogi nr 620021P w m. Żółków, - wniosek o przesłanie dokumentacji z dokonanych kontroli w ciągu ostatnich 3 lat, 4. Czy w ciągu ostatnich trzech lat były zgłaszane przez użytkowników uwagi co do stanu dróg znajdujących się w zarządzie Miasta i Gminy Żerków, w szczególności czy były zgłaszane takie uwagi w odniesieniu do drogi nr 620021P w m. Żółków, jeśli tak to wnoszę o wskazanie dat dokonanych zgłoszeń, miejsc (dróg), których dotyczyły, charakteru uwag oraz jakie działania w związku z tym podjęto,, 5. Czy w ciągu ostatnich trzech lat były zgłaszane roszczenia w związku z nienależytym stanem dróg znajdujących się w zarządzie MiG Żerków w szczególności w związku ze stanem drogi nr 620021P w m. Żółków a jeśli tak to wnoszę o wskazanie dat dokonanych zgłoszeń, miejsc (r.óg), których dotyczyły, charakteru zastrzeżeń (w czym upatrywano winę zarządcy drogi) oraz wskazanie ostatecznego sposobu załatwienia tych roszczeń (czy wypłacono odszkodowanie, a jeśli tak to czy w drodze ugody czy w wyniku wyroku sądowego, czy przekazano sprawę ubezpieczycielowi a jeśli tak to czy wypłacił on odszkodowanie)

Łukasz Genstwa

Os. Konstytuscji 3 Maja 9/29

63-200 Jarocin

 Zenon Maciudziński

 

 

 Odpowiedź wysłana 21.02.2018 r.

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

 

 

11.14.02.2018

IP.1431.11.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

<<<treść wniosku>>>

 

Aesco Group Sp. z o.o.
Sienna 86/59
00-815 Warszawa

Monika Augustyniak

odpowiedź wysłana 28.02.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

12.23.02.2018IP.1431.12.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

<<<treść wniosku>>>

Instytut Certyfikacji Energetycznych Sp. z o.o.
ul. Wspólna 1/8
85-184 Bydgoszcz
instytutce@wp.pl

Jakub Antkowiak
Monika Augustyniak

odpowiedź wysłana 09.03.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>
13.24.02.2018IP.1431.13.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

<<<treść wniosku>>> 

 Mateusz Łącki

mateusz.lacki.31@gmail.com

 Bronisława Rogacka 

odpowiedź wysłana 09.03.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>
14.05.03.2018IP.1431.14.2018  

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

<<<treść wniosku>>> 

Mariusz Łyskawiński
ul. Ogrodowa 1B
63-210 Żerków
kontakt@zerkow.info

 
 
 

Monika Marek
Ewa Graczyk
Maria Zukier
Sandar Łysiak

 

 

odpowiedź wysłana 19.03.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>
15. 06.03.2018 IP.1431.15.2018

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

<<<treść wniosku>>> 

 

Klaudia Draszek

informacja@e-u4u.pl

 Sławomir Waszak 

odpowiedź wysłana 20.03.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>
16.08.03.2018IP.1431.16.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
<<<treść wniosku>>>

ECO-POL  Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 9

86-120 Pruszcz

ecopolpruszcz@

gmail.com

Zenon Maciudziński  

odpowiedź wysłana 09.03.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>
17.14.03.2018IP.1431.17.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
<<<treść wniosku>>>

Gazeta Jarocińska

Anna Kopras-Fijołek

Akf171269@gmail.com

 
Bronisława Rogacka  

odpowiedź wysłana 21.03.2018

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

 


Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej 2017


Lp.

 

DATA WPŁYWU WNIOSKU

 

NUMER WNIOSKU

TEMAT WNIOSKU

WNIOSKODAWCA

OSOBA UDZIELAJĄCA ODPOWIEDŹ

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

WNIOSKU

1.

04.01.2017

IP.1431.1.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip: w zw. z usunięciem oryginalnego nagrania z Komisji z dnia 21.12.2016 r, wniosek o udostępnienie oryginalnego nagrania bez montażu na serwisie You Tube lub na stronie www.zerkow.pl, wniosek o zaległe odpowiedzi na wnioski

Mariusz Łyskawiwński
Redakcja Zerkow.info kontakt@zerkow.info

Sławomir Waszak Monika Marek

odpowiedź wysłana 18.01.2017

<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

2.

04.01.2017

IP.1431.2.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. przedstawienia rejestru faktur i umów za mc grudzień 2016, sprawozdania i dokumentów zw. z głosowaniem Sołtysów nad wprowadzeniem budżetu sołeckiego w 2016 r.

Mariusz Łyskawiński
Redakcja Zerkow.info kontakt@zerkow.info

Ewa Graczyk,

Monika Marek

Teresa Szablewska

odpowiedź wysłana 18.01.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

3.

09.01.2017

IP.1431.3.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip. dot. sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt wielkopolskie@obrona-zwierzat.pl

Dorota Sieradzka

odpowiedź wysłana 11.01.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

4.

04.01.2017

IP.1431.4.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek dot. ile w roku 2016 wydano na nagrody dla pracowników UMiG Żerków i podległych jednostek, podanie łącznej kwoty i średniej wysokości nagrody; czy nagrodzone zostały osoby funkcyjne UMiG:skarbnik i sekretarz – wysokość nagrody, czy nagrody otrzymali kierownicy jednostek: dyrektor MCT – Maciej Łączny, dyrektor Biblioteki Publicznej – Jacek Maciejewski i dyrektor MGOPS – Czesława Grodzka – wysokość nagród  

Gazeta Jarocińska Lidia Sokowicz redakcja@jarocinska.pl   

Bronisława Rogacka

odpowiedź wysłana 18.01.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

5.

16.01.2017

IP.1431.5.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. realizacji zadań w zakresie przedsięwzięcia budowy siłowni zewnętrznej oraz przystąpienie do konkursu dla gmin „Nestle Porusza Polskę: Porusz swoją okolicę 2017

4FRAME Sp. z o.o. sp. k.

Monika Marek

odpowiedź wysłana 26.01.2017 

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

6.

23.01.2017

IP.1431.6.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. ankieta samorządowej administracji publicznej

JAN VOGLER

Monika Marek

ANKIETA wysłana 25.01.2017

 

7.

24.01.2017

IP.1431.7.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2016

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów 8 28-142 Tuczępy

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 06.02.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

8.

07.02.2017

IP.1431.8.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji-scilicet-w rozumieniu dyspozycji §20 ust.1 Rozp. Rady Ministrów z dn.12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526); czy został opracowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; czy był przeprowadzony okresowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Sławomir Waszak

odpowiedź wysłana 21.02.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

9.

14.02.2017

IP.1431.9.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip w zakresie realizowanych obecne bądź planowanych w przyszłości zapytań ofertowych odnośnie zakupu odzieży roboczej, BHP, zakupu flag narodowych itp.

Lion Textile Cezary Godlewski

Ul. Kasztanowa 13

95-100 Dąbrówka Wielka

e.rogalska@manufakturaflag.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 28.02.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

10.

16.02.2017

IP.1431.10.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. rejestru faktur i rejestru umów za mc styczeń, sprawozdania i dok. Związanych z głosowaniem Sołtysów nad wprowadzeniem budżetu Sołeckiego w 2017 r, powodu unieważnienia postęp. o usuwanie awarii elektrycznych na obiektach gminnych w 2017 r oraz przesłanych ofert

Mariusz Łyskawiński
Redakcja Zerkow.info kontakt@zerkow.info 

Monika Marek

Ewa Graczyk

Elżbieta Kupś

odpowiedź wysłana 02.03.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

11.

21.02.2017

IP.1431.11.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. rejestru i liczby wniosków o uip wpływających do urzędu w latach 2014, 2015, 2016 

sprawa-1146@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Monika Marek

odpowiedź wysłana 07.03.2017 

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

12.

 24.02.2017

IP.1431.12.2017

<<<treść wniosku>>>

 wniosek o uip dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych

EPH Sp. z o.o.

ul. Krótka 6b/13

58-420 Lubawka

  info@eph.pl

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 10.03.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

13.

27.02.2017

IP.1431.13.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. rejestru wydanych i aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Tomasz Groszczyk

ul.Chopina 6/19

62-065 Grodzisk Wlkp.

tgroszczyk@gmail.com

 

Dorota Sieradzka

odpowiedź wysłana 09.03.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

14.

01.03.2017

IP.1431.14.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. rejestru faktur za mc luty 2017, przedstawienia rejestru wszystkich umów, w tym cywilnoprawnych za mc luty 2017

Mariusz Łyskawiński
Redakcja Zerkow.info
kontakt@zerkow.info

Monika Marek

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 14.03.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

15.

09.03.2017

IP.1431.15.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip. ankieta dot. azbestu

Federacja Zielonych GAJA ul. 5 Lipca 45

70-374 Szczecin

azbest@gajanet.pl

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 23.03.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

16.

13.03.2017

IP.1431.16.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip na potrzeby statystyki z zakresu szkód w rolnictwie

Votum S.A.

ul. Wyścigowa 56 i

53-012 Wrocław

informacjapubliczna@votum-sa.pl

Mirosław Marecki

 

odpowiedź wysłana 17.03.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

17.

15.03.2017

IP.1431.17.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. przedstawienia rejestru umów cywilno-prawnych za lata 2014-2016 i za I i II 2017

Mariusz Łyskawiński
Zerkow.info
kontakt@zerkow.info

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 29.03.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

18.

30.03.2017

IP.1431.18.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip ankieta dot. prac związanych z usuwaniem azbestu i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w roku 2016 i 2017 na terenie gminy

RENOVO S.C.

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

Studzińskiego 48/8

91-498 Łódź

biuro@renovo.pl

 

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 11.04.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

19.

06.04.2017

IP.1431.19.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. czy Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe

Wydawnictwo LektorKlett

Sp. z o.o.

ul. Polska 144

60-401 Poznań

Teresa Szablewska

odpowiedź wysłana 19.04.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

 

20.

11.04.2017

IP.1431.20.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip odnośnie realizowanego w gminie przetargu na odbiór odpadów komunalnych

ZGO NOVA
Sp z o.o.

ul. T. Kościuszki 21 A
63-200 Jarocin

biuro@zgo-nova.pl

Agnieszka Ulatowska

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 24.04.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

21.

18.04.2017

IP.1431.21.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. planowanych i istniejących elektrowni wiatrowych

Vortex Energy Polska Sp. o.o.
Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
m.jakian@vortex-energy.pl

 

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 05.02.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

22.

27.04.2017

IP.1431.22.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip. dot. realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017 r, min. Procedury wyboru wykonawcy, szacowanej ilości azbestu przewidzianego do usunięcia w 2017 roku oraz terminie wszczęcia postępowania na wybór firmy realizującej prace

 

ECO-POL Sp.z o.o. 86-120 Pruszcz
ecopolpruszcz@gmail. com 

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 11.05.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

23.

05.05.2017

IP.1431.23.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip dot. przedstawienia rejestru faktur i umów za mc III i IV 2017, umów cywilno-prawnych za okres 01.01.-30.04.2017, udostępnienia nagrania z ostatniej komisji oraz XXIII sesji Rady Miejskiej Żerkowa 2017, inf. Kto jest odpowiedzialny za administrowanie obiektu- boisko na terenie osiedla

 

Mariusz Łyskawiński
Redakcja Zerkow.info kontakt@zerkow.info 

Ewa Graczyk

Monika Marek

odpowiedź wysłana 19.05.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

24.

05.05.2017

IP.1431.24.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip. dot. dlaczego gmina zaciąga kredyty ok. 9 milionów zł, jakie środki zewnętrzne udało się pozyskać od początku 2017 r na finansowanie inwestycji, jak gmina chce poradzić sobie z brakiem miejsc parkingowych na Rynku, jak gmina chce poradzić sobie z brakiem gospodarki mieszkaniowej oraz brakiem wolnych mieszkań dla osób młodych, jakie działania zostaną przeprowadzone na terenie Parku Niezwykłego, dlaczego dokonano nacięć w chodnikach na terenie miasta Żerków oraz dlaczego stworzono w ten sposób bariery dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, co planuje się utworzyć w miejscu Szkoły Podstawowej na ul. Kolejowej, czy to prawda że planuje się ocieplenie budynku w Chrzanie przy ul. Dworcowej 31, dlaczego podzielono to na etapy czy nie naraziliśmy budżetu na większe wydatki, dlaczego proces rewitalizacji tj. przeprowadzanie ankiety w internecie oraz spotkań z pracownikiem odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu był tak słabo nagłośniony, ile ankiet otrzymał urząd, ile osób było na spotkaniach, dlaczego życzenia wielkanocne ukazały się w gazecie, która mieści się na terenie m. Jarocin a nie ukazały się w lokalnym dwutygodniku Żerków.info, inf. dot. weekendu majowego dlaczego nic się nie działo       

Mariusz Łyskawiński

Redakcja Zerkow.info

kontakt@zerkow.info

Ewa Graczyk

Zenon Maciudziński

Dorota Sieradzka

odpowiedź wysłana 19.05.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

25.

17.05.2017

IP.1431.25.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip. ankieta dot. samorządowego zarządzania publicznego i rewitalizacji w Polsce

Aldona Podgórniak-Krzykacz

kapitalorganizacyjny1@gmail.com

Sekretarz

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 30.05.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

26.

19.05.2017

IP.1431.26.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip obowiązującej w gminie Żerków w latach 2010-2016 wysokości dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych przypadającej na jedno dziecko, liczbie dzieci w przedszkolach publicznych, wydatkach w przedszkolach, wysokości dotacji dla dzieci niepełnosprawnych

LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k.

 ul. Zaolziańska 4 53-334 Wrocław

Maria Zukier

odpowiedź wysłana 02.06.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

27.

30.05.2017

IP.1431.27.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie ilości aktów stanu cywilnego w latach 2016, 2015, 2014

Wojciech Magierowski

ul. Ks. Józefa Czempiela 75/12

41-506 Chorzów

Karolina Surma

odpowiedź wysłana 13.06.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

28.

19.06.2017

IP.1431.28.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w przedmiocie czy Gmina zapewniła dostęp do danych o których mowa w art. 30 ust.1 ustawy o infrastrukturze

Anna Woźnicka

ul. Wólczańska 55/59/1003

90-608 Łódź

Krzysztof Kopielski

odpowiedź wysłana 04.07.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

29.

28.06.2017

IP.1431.29.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w przedmiocie projektu badawczego pn. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” – ankieta

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ul. Nowakowskiego 24

00-668 Warszawa

Michał Surma

odpowiedź wysłana 30.06.2017

<<<treść udzielonej odpowedzi>>>

30.

04.07.2017

IP.1431.30.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w przedmiocie 1) czy Gmina posiada sporządzony (nie starszy niż 4 lata) Samorządowy Program Opieki nad Zabytkami w rozumieniu art.87 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 2)podanie nazwiska oraz danych kontaktowych pracownika urzędu (adres e-mai, numer tlf) który wykonuje zadania związane z utrzymaniem oraz modernizacją zewnętrznego oświetlenia ulicznego; 3) podanie nazwiska oraz danych kontaktowych pracownika urzędu (adres e-mai, numer tlf) który wykonuje zadania związane z utrzymaniem oraz modernizacją oświetlenia wewnętrznego w budynkach będących w posiadaniu lub dyspozycji Urzędu; 4) czy w budynkach zarządzanych przez Urząd znajduje się oświetlenie ewakuacyjne – z systemami niezależnego zasilania-spełniające wytyczne najnowszych odnośnych Polskich Norm; 4a) podanie nazwiska oraz danych kontaktowych pracownika urzędu (adres e-mai, numer tlf) który wykonuje zadania związane z utrzymaniem oraz modernizacją ww. oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach będących w posiadaniu lub dyspozycji Urzędu;

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Anna Nawrocka

odpowiedź wysłana 18.07.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

31.

12.07.2017

IP.1431.31.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w przedmiocie 1) Jaką ilość służbowych samochodów osobowych posiada Jednostka Samorządu Terytorialnego – na dzień złożenia przedmiotowego wniosku; 2) Wnosimy o oszacowanie rocznych kosztów utrzymania ww. parku służbowych samochodów osobowych. Dane mogą być przybliżone; 3) Wyszczególnienie wieku użytkowanych samochodów (rocznik produkcji) oraz odnośnej marki każdego wyszczególnionych samochodów służbowych; 4) Jeśli gmina nadzoruje Jednostki Organizacyjne, które mogą dysponować – posiadać samochody osobowe przeznaczeniem do wykonywania zadań kontrolnych i nadzorczych – wnosimy o wymienienie nazw wzmiankowanych Podległych Jednostek Organizacyjnych (np. ZGK, PUK, MZDiK, ZDGiGK, ZDiZ ZUK, Spółki Komunalne etc.)

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Z. Maciudziński

Odpowiedź wysłana 21.07.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

32.

14.07.2017

IP.1413.32.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w przedmiocie 1) Z jakich programów oraz innych źródeł przekazano w 2017 r fundusze, których beneficjentami były ochotnicze oraz państwowe straże pożarne? 2) Komu je przekazano, w jakiej wysokości i kiedy? 3) Kto jest odpowiedzialny za rozdział tych środków w Państwa urzędzie oraz w urzędach Państwu podległych? 4) Czy obecnie są w toku jakieś dofinasowania przeznaczone dla ochotniczych lub państwowych straży pożarnych ? Jeśli tak, to proszę o info. Kto, komu, kiedy i w jakiej wysokości przekazuje fundusze. Których docelowym odbiorcą są straże pożarne? 5) Czy są planowane jeszcze w tym roku jakiekolwiek środki finansowe przeznaczone na wsparcie straży pożarnych? Jeśli tak to proszę i info. Kto będzie przydzielał, w jakiej wysokości, kiedy i komu przekaże środki celowe na wsparcie straży pożarnych?

Kadimex S.A

ul. Wółczyńska 290

01-919 Warszawa

Skarbnik

Bronisława Rogacka

Odpowiedź wysłana 24.07.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

33.

17.07.2017

IP.1431.33.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w przedmiocie 1) wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy (suma sprzedaży ze wszystkich punków) za rok 2015 i rok 2016 w podziale na:

- rodzaj zezwolenia ze względu na zawartość alkoholu (do 4,5 %, od 4,5 % do 18 %, powyżej 18% alkoholu)

- rodzaj punktu sprzedaży (punkty detaliczne, gastronomia)

DATAWISE Sp. z o.o.

ul. Ursynowska 66/1

02-605 Warszawa

Dorota

Sieradzka

Odpowiedź wysłana 18.07.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

34.

17.07.2017

IP.1431.34.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie 1) czy w 2017 r lub późniejszych latach Gmina planuje przygotowanie dokumentacji projektowej przeznaczonej do realizacji inwestycji zw. z budową lokalnych oczyszczalni ścieków w przedziale wielkościowym od 12 do 3000 stałych mieszkańców; 2) czy w roku 2017 lub późniejszych latach Gmina będzie realizowała inwestycję zw. z budową oczyszczalni lokalnych na małych jednostkach osadniczych, budynków użyteczności publicznej wspólnot mieszkaniowych; 3) czy Gmina w najbliższych latach będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne na powyższe inwestycje, jeśli tak proszę o podanie źródła programu,

Mirosław Kasperek

Mirek.kasperekk@gmail.com

Jakub Antkowiak

Odpowiedź wysłana 20.07.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

35.

18.07.2017

IP.1431.35.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip o podanie danych kontaktowych pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywanych kompetencji realizuje permanentnie lub sporadycznie zadania informacyjne związane ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – w ramach art. 8 ust.1. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dr Bogusław J. Feder Inicjatywa wspierania Mikroprzedsię-biorców mikroporady@

samorzad.pl

Monika Marek

Odpowiedź wysłana 01.08.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

36.

24.07.2017

IP.1431.36.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip dot. prowadzonego w 2017 roku postępowania o udzielenie kredytu inwestycyjnego Gminie Żerków – przesłanie kopii formularzy ofertowych zawierających informacje o oferowanej marży i prowizji

Marcin Święcicki

PKO BP

Marcin.Swiecicki@pkobp.pl

Ewa Graczyk

Odpowiedź wysłana 24.07.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

37.

25.07.2017

IP.1431.37.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip dot. przedstawienia: rejestru faktur i umów za mc V i VI 2017;  umów cywilno-prawnych za mc V i VI; udostępnienia zaległych nagrań z komisji oraz sesji Rady Miejskiej Żerkowa 2017; kto zaproponował nowe rozwiązania dot. ruchu na „osiedlu” czy były konsultowane z mieszkańcami, jeżeli tak, kiedy takie spotkanie się odbyło i jak było promowane; przedstawienia kosztów wykonania filmu promocyjnego Gminy Żerków, w jaki sposób został wybrany wykonawca, jakim doświadczeniem się okazał, że został wybrany właśnie ten oraz do jakich innych firm zostało wysłane, jeżeli takowe było zapytanie ofertowe; informacji na temat przeładunku śmieci na terenie parkingu przy cmentarzu, czy urząd posiada informację o takim procederze, czy zwracał uwagę wykonawcy, czy wyciągnięto jakieś konsekwencje z tego procederu; na jakim etapie jest przebudowa drogi Lisew-Ludwinów oraz kiedy jest planowane oddanie tej drogi do użytku, informacji na temat kosztów, sposobu wyboru wykonawcy oraz przyczyny „remontu” budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej tzw. baraki; listy uczestników wycieczki, którą organizował urząd Gminy wraz z kosztami planem wycieczki, celem oraz kto był głównym finansującym wyjazd; informacji czy w nowym przetargu na wywóz odpadów zawarto inf. O wywożeniu w osobnym pojemniku popiołu, czy taka usługa zostanie wprowadzona w 2018 roku oraz czy i kiedy wprowadzimy system kontroli odpadów, polegającym na montażu czipów na pojemnikach,   

Mariusz Łyskawiński

Redakcja 


Zerkow.info

Agnieszka Ulatowska

Dorota Sieradzka

Monika Marek

Ewa Graczyk

Sławomir Waszak

 

Odpowiedź wysłana 07.08.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

38.

26.07.2017

IP.1431.38.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip dot. wzięcia udziału w badaniu ankietowym „Wpływ instytucji formalnych na rozwój przedsiębiorczości i ochronę mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych  

SGH w Warszawie Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Ewa Graczyk

ANKIETA wysłana 04.09.2017

 

39.

03.08.2017

IP.1431.39.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip czy Gmina zawarła jakąkolwiek umowę dot. współpracy Gminy z kancelarią prawną (doradztwa podatkowego lub innym podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego) której przedmiotem jest świadczenie przez ten podmiot usług bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz Gminy lub jednostek organizacyjnych, jeśli umowa taka została zawarta to na jaki okres czasu, jaka jest wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez ten podmiot przedmiotowych usług, treści zawartej umowy

B2B TAX Kancelaria Doradców Podatkowych s.c. ul. Poniatowskiego 30/1/ 40-055 Katowice

Bronisława Rogacka

Odpowiedź wysłana 17.08.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

40.

22.08.2017

IP.1431.40.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. kopii formularzy ofertowych zawierających informacje o oferowanej marży i prowizji (o ile SIWZ dopuszczał prowizje) bez dołączenia pozostałych załączników-dot. prowadzonego w 2017 r. postępowania o udzielenie kredytu inwestycyjnego Gminie Żerków

PKO BP Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych

Il. Puławska 15

02-515 Warszawa

Paulina.korytkowska@pkobp.pl

Ewa Graczyk

Odpowiedź wysłana 05.09.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

41.

24.08.2017

IP.1431.41.2017

<<<treść wniosku>>>

wniosek o uip dot. listy przedsiębiorców (nazwa, NIP) którym udzielono zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym 

Artur Socik

Early2Pay Sp. z o.o.

ul. Rybacka 5 D

12-200 Pisz

Zenon Maciudziński

Odpowiedź wysłana 07.08.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

42.

14.09.2017

IP.1431.42.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip dot. czy w okresie od 01.01.2010 do dnia dzisiejszego 1) JST korzystała ze wsparcia podmiotu zew. w odzyskiwaniu podatku VAT – udostępnienie treści umowy 2) JST samodzielnie odzyskiwała podatek VAT 3)korzystała ze wsparcia podmiotu zewnętrznego w odzyskiwaniu oprocentowania od otrzymanych zwrotów podatku VAT lub nadpłat podatku VAT – wniosek o udostępnienie treści umowy zawartej z podmiotem zewnętrznym

Szymon Jasiński

szasinski@gmail.com

Monika Bernat

Odpowiedź wysłana 07.08.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

43.

29.09.2017

IP.1431.43.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip dot. na temat obowiązujących umów na usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa, stacjonarna, internet mobilny

Mateusz Mądrzycki

mateusz.madrzycki@gmail.com

Teresa Szablewska

 odpowiedź wysłana 13.10.2017

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

 44.

03.10.2017

IP.1431.44.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip tj. podania rodzaju gminy, ilości etatów w Urzędzie Gminy, ilości mieszkańców Gminy,  wysokość zrealizowanych dochodów własnych, wysokość zrealizowanych dochodów ogółem, wysokość zrealizowanych wydatków ogółem, wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych, podać wysokość zrealizowanych wydatków w dziale 75023 Administracja publiczna obejmujących wydatki na wynagrodzenia i pochodne, ilość wydanych decyzji administracyjnych, ilość zarejestrowanych pism w rejestrze korespondencji przychodzącej, średnie wynagrodzenie brutto w 2016 roku (bez „13”, nagród jubileuszowych, półrocznych i odpraw) pracowników administracyjnych wraz z wynagrodzeniem wójta /burmistrza /prezydenta bez wynagrodzenia pracowników obsługi), podać ilość wszystkich podatników (osób fizycznych –każdy z małżonków jest oddzielnym podatnikiem oraz osób prawnych, ilość etatów realizujących zadania dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz osób fizycznych, kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2016 roku (obejmującą również zaległości dotyczące poprzednich lat), kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec 2016 roku (obejmującą również zaległości dotyczące poprzednich lat), ilość wystawionych upomnień w ciągu 2016 roku, ilość wystawionych tytułów wykonawczych w stosunku do osób prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2016, kwotę objętą tytułami wykonawczymi w stosunku do osób prawnych w roku 2016, ilość wystawionych tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych w zakresie podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2016, kwotę objętą tytułami wykonawczymi w stosunku do osób fizycznych w roku 2016 , liczbę wystawionych upomnień w stosunku do osób fizycznych w roku 2016, liczbę wystawionych upomnień w stosunku do osób prawnych w roku 2016, kwotę objętą upomnieniami w stosunku do osób fizycznych w roku 2016, kwotę objętą upomnieniami w stosunku do osób prawnych w roku 2016, kwotę odpisanych należności przedawnionych w 2016 roku w odniesieniu do osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, kwotę odpisanych należności przedawnionych w 2016 roku w odniesieniu do osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości,

Paweł Polanczyk

pawel.polanczyk@wp.pl

Dorota Sieradzka, Sandra Łysiak, Maria Mazurek, Sabina Jackowska, Monika Arndt, Krzysztof Kopielski, Zenon Maciudziński, Witold Żakowski, Karolina Surma, Anna Nawrocka, Monika Marek, Bronisława Rogacka. Grażyna Szczepaniak,  

odpowiedź wysłana 16.10.2017 

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

45.

05.10.2017

IP.1431.45.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie 1. Czy Urząd świadczy usługę polegającą na wysyłaniu powiadomień SMS do swoich petentów (mieszkańców)?

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest pozytywna, to proszę o: 2a. dołączenie do odpowiedzi skanu umowy z wykonawcą, który świadczy taką usługę dla Urzędu, 2b. informację ile łącznie wiadomości SMS zostało wysłanych w całym 2016 r, 2c. udzielenie informacji czy system powiadomień służy poza wysyłaniem komunikatów nadawanych każdorazowo przez operatora także do wysyłania komunikatów automatycznych dotyczących np. wyłączeń prądu, wysokości podatków albo terminu wywozu odpadów? 3. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna), to: 3a. Czy Urząd przewiduje w najbliższym czasie uruchomienie usługi polegającej na powiadamianiu swoich petentów (mieszkańców) za pomocą wiadomości SMS? 3b. Czy Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie stosuje inne metody bezpośredniego dotarcia z komunikatami do mieszkańców (petentów)? Jeśli tak to proszę podać informację, jakie są to metody. 4. Czy dostęp do o oficjalnej strony internetowej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie jest zabezpieczony poprzez certyfikat SSL?

Paweł Rosół

ul. Działkowa 32

60-185 Skórzewo

prosol@mornel.com

 

Sławomir Waszak

odpowiedź wysłana 16.10.2017 

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

46.

11.10.2017

IP.1431.46.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego w sezonie 2017

Bartek Janiszewski

ul. Polna 7, 47-316 Odrowąż

badania.rw@gmail.com

 

Monika Marek

ankieta wysłana 13.10.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

47.

18.10.2017

IP.1431.47.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie:
1) Czy w Państwa Gminie/Mieście istnieje Młodzieżowa Rada Gminy/Miasta? Jeżeli nie: a) Czy są Państwo zainteresowani utworzeniem Młodzieżowej Rady/ czy planują Państwo utworzenie Młodzieżowej Rady? Jeżeli tak: a) Jaka jest oficjalna nazwa Młodzieżowej Rady w Gminie/Mieście? b) Od kiedy funkcjonuje w Gminie/Mieście Młodzieżowa Rada?  c) Ilu członków liczy Młodzieżowa Rada Gminy/Miasta?
d) Imię i nazwisko oraz telefon/adres mailowy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady? e) Imię i nazwisko oraz telefon/adres mailowy Opiekuna Młodzieżowej Rady (jeśli istnieje)?
f) adres skrzynki mailowej Młodzieżowej Rady?  g) kwota przeznaczona na finansowanie Młodzieżowej Rady w roku 2016 oraz 2015 - główne cele, na które Młodzieżowa Rada wykorzystała te środki

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
rdim.2kadencja@men.gov.pl
 
 Teresa Szablewska

 odpowiedź wysłana 27.10.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

48.

03.11.2017

IP.1431.48.2017

<<<treść wniosku>>>

 

 

Wniosek o uip dotyczący: - przedstawienia rejestru faktur za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2017, -  przedstawienia rejestru WSZYSTKICH umów, w tym również cywilno-prawnych za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2017, - udostępnienia WSZYSTKICH zaległych nagrań z komisji oraz sesji Rady Miejskiej Żerkowa w roku 2017, - przedstawienia informacji na jakim etapie jest zakup auta dla OSP Dobieszczyzna oraz jakie finansowanie zostało pozyskane, - przedstawienia informacji jak zostanie zabezpieczona "budowa" płotu MCT Żerków, - przedstawienia informacji o zatrudnieniu nowych pracowników w UMiG oraz jednostkach podległych do końca października 2017 roku (liczba osób, liczba etatów, wynagrodzenia, stanowiska, sposób zatrudniania tj. konkurs czy inna forma oraz gdzie były umieszczane ogłoszenia o prace, jeżeli takowe były), - przedstawienia informacji czy urząd jest właścicielem budynku przy ulicy Rynek 7e, jeżeli tak to prosimy o przesłanie umów wynajmu pomieszczeń, - przedstawienia informacji na jakich zasadach wybrano wykonawcę remontu basenów na terenie MCT Żerków, jakim doświadczeniem w wykonywaniu podobnych inwestycji dany wykonawca się okazał, oraz proszę o wskazanie miejsca, jeżeli takowy istnieje, aby móc obejrzeć projekt remontu tych basenów, - informacji kto był uczestnikiem delegowanym z UMiG Żerków w "XV samorządowe forum kapitału i finansów". Jaki był powód wyjazdu, długość wyjazdu, koszty oraz czy uczestnicy podróżowali na własny koszt, czy został im wypłacony dodatek na dojazd, jeżeli tak to w jakiej formie.

Mariusz Łyskawiński 
Redakcja Zerkow.info

 Monika Marek
Ewa Graczyk
Sławomir Waszak
Jakub Antkowiak
Grażyna Jajczyk
Dorota Sieradzka

 

odpowiedź wysłana 17.11.2017 r.

<<<treść udzielonej="" odpowiedzi="">>> 

49.

03.11.2017

IP.1431.49.2017

<<<treść wniosku>>>

 Wniosek o uip w zakresie dotyczącym: przedstawienia informacji ile w okresie od zakupu do końca października została wykorzystana mobilna scena, - przedstawienia informacji, jaką kwotę zarobiło Konsorcjum: Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak Roman Grzelak ul. M. Dąbrowskiej 63-210 Żerków W okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Prosimy o uwzględnienie zleceń z jednostek podległych jak i urzędu.
Mariusz Łyskawiński 
Redakcja Zerkow.info
 
Ewa Graczyk 

odpowiedź wysłana 17.11.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>> 

50.

10.11.2017

IP.1431.50.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip dotyczący nagrań z komisji Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 08.11.2017 r.
Mariusz Łyskawiński
Redakcja Zerkow.info
Sławomir Waszak

odpowiedź wysłana 24.11.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

51.

13.11.2017

IP.1431.51.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie zawartych w roku 2016 i w roku bieżącym umów obejmujących doradztwo podatkowe i doradztwo prawne. W przypadku, gdy w roku 2016 i 2017 obowiązywała więcej niż jedna umowa w obszarze doradztwa podatkowego i doradztwa prawnego – proszę o przesłanie każdej z tych umów

Kancelaria Skotarczak,Dąbrowski, Olech i Partnerzy
ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin

praszkiewicz@sdo.com.pl
 

Bronisława Rogacka

Grażyna Jajczyk 

 
 

odpowiedź wysłana 22.11.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

52.

13.11.2017

IP.1431.52.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip o gminnych zasobach mieszkaniowych oraz gospodarce mieszkaniowej w ramach ankiety „Raport o stanie polskich miast 2017.Mieszkalnictwo komunalne.”
 

Instytut Rozwoju Miast
ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków

Dorota Sieradzka  Ankieta wysłana 21.11.2017 r.

53.

23.11.2017

IP.1431.53.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie obowiązującej umowy na zagospodarowanie odpadów, zawartej pomiędzy Gminą Żerków a spółką EKO-Skórtex Gizałki Sp. z o.o. z siedzib w Piotrowicach
 

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Czerwińskiego
Spółka Komandytowa
ul. Gnieźnieńska 69
61-015 Poznań

unilex@man.poznan.pl
 
Agnieszka Ulatowska 
 

Odpowiedź wysłana 07.12.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

54.

23.11.2017

IP.1431.54.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w przedmiocie - czy Gmina - na dzień złożenia - niniejszego wniosku posiada sporządzony (i aktualizowany nie wcześniej niż 3 lata temu ) projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe §2) Jeśli odpowiedź jest twierdząca - wnosimy o podanie adresu URL BIP - gdzie opublikowany jest Projekt - en bloc

§3) wnosimy o podanie przykładu wdrożonego w 2016 r. przez Gminę - środka poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 4) wnosimy o podanie nazwiska oraz danych kontaktowych Pracownika Urzędu (adresu e-mail oraz numeru telefonu) który w zakresie powierzonych kompetencji wykonuje zadania - sensu largo związane z wdrożeniem działań związanych z permanentną poprawą efektywności energetycznej? §5) Wnosimy o dokonanie kwantyfikacji - kosztów - en bloc - jakie poniosła Gmina/Miasto w 2016 r. z tytułu utrzymania i eksploatacji oświetlenia zewnętrznego - na terenie JST. §5a) Wnosimy o szacunkowe dokonanie kwantyfikacji - kosztów - en bloc - jakie poniosła Gmina/Miasto w 2016 r. z tytułu utrzymania i eksploatacji oświetlenia wewnętrznego. Wnioskodawca na ma myśli jedynie budynki będące w użytkowaniu Urzędu Gminy (Miasta). Aby nie absorbować czasu Urzędników - Wnioskodawca zadowoli się przybliżonym szacunkiem przedmiotowych kosztów.
 

Szulc- Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Efektywność-energetyczna@samorzad.pl

 

Elżbieta Kupś

Bronisława Rogacka

 

Odpowiedź wysłana 07.12.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

55.

30.11.2017

IP.1431.55.2017

<<<treść wniosku>>>

 Wniosek o uip w zakresie przedstawienia rejestru faktur za miesiąc listopad 2017, - przedstawienia rejestru wszystkich umów, w tym również cywilno-prawnych za miesiąc listopad 2017, - przedstawienia projektu budżetu na rok 2018, - przedstawienia informacji czy w dniach 24-26.11.2017 odbyło się spotkanie władz Gminy Żerków z Zarządem Gminnym OSP, jeżeli tak, jakie zostały podjęte decyzję, jak przebiegało spotkanie, czy na tym spotkaniu ktoś podał się do dymisji lub zawieszenia, jeżeli tak to jaki był powód. Proszę o przesłanie kopii wszelkich dokumentów udostępnionych na tym spotkaniu przez uczestników.
Mariusz Łyskawiński
Redakcja Zerkow.info

 

 
 

Monika Marek

Ewa Graczyk

Bronisława Rogacka

Michał Surma

Odpowiedź wysłana 15.12.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

56.

01.12.2017

IP.1431.56.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip w zakresie: 1.Czy w okresie od 1 stycznia 2010 roku w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym w Państwa gminie został zakupiony kocioł na biomasę (na zrębkę drzewną lub na pellet, lub na drewno) do jakiegokolwiek budynku użyteczności publicznej będącego własnością gminy? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie daty zakupu, nazwę, model i moc kotła w kW oraz cenę zakupu netto (bez podatku VAT) oraz nazwy i adresu obiektu w którym został zainstalowany.2. Czy w okresie od 1 grudnia 2017r. do 30 grudnia 2018r. planujecie Państwo w trybie przetargowym lub bezprzetargowym zakupić kocioł na biomasę (na zrębkę drzewną lub na pellet, lub na drewno) do jakiegokolwiek budynku użyteczności publicznej będącego własnością gminy? Jeżeli tak, proszę o wskazanie miesiąca w którym planowany jest zakup, rodzaj trybu postępowania oraz szacowaną moc kotła w kW 3. Czy w okresie od 1 grudnia 2017r. do 30 grudnia 2018r. planujecie Państwo pozyskać środki unijne na termomodernizację obiektów bądź wymianę kotła (źródła ciepła) ? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie z jakiego programu planujecie Państwo skorzystać? 4. Czy w okresie od 1 grudnia 2017r. do 30 grudnia 2018r. planujecie Państwo zorganizować przetarg na wymianę źródeł ciepła (kotłów) u mieszkańców gminy z nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na automatyczne kotły grzewcze? Jeżeli tak, to dla ilu gospodarstw domowych i jakie wymagania efektywności energetycznej i emisji będą wymagane(5 klasa emisji wg PN EN 303-5:2012, czy zgodnie z dyrektywą unijną ECODESIGN – Ekoprojekt ?) 5. Czy w Państwa gminie eksploatowana jest obecnie jakakolwiek kotłownia w budynku użyteczności publicznej na pellet drzewny? Jeżeli tak, to o jakiej mocy w kW i w jakim trybie zakupuje gmina opał do tej kotłowni: przetargowym czy bezprzetargowym?
 
 
 
BIOPAL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Santocka 48-49
71-083 Szczecin
 
 

Ewa Graczyk

Jakub Antkowiak

Anna Nawrocka

Odpowiedź wysłana 15.12.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

 

57.

01.12.2017

IP.1431.57.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip dot. przedstawienia informacji czyje oświadczenie majątkowe zostało zwrócone przez Urząd Skarbowy oraz czego dotyczyła sprawa. Proszę o przesłanie pisma otrzymanego z US w Jarocinie z dnia 23 października 2017 roku w sprawie analizy oświadczeń majątkowych
Mariusz Łyskawiński
Redakcja Zerkow.info

Teresa Szablewska

Odpowiedź wysłana 15.12.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

 

58.

11.12.2017

IP.1431.58.2017

<<<treść wniosku>>>

Wniosek o uip Ile środków wpłynęło do budżetu gminy ze strony hodowców zwierząt futerkowych w 2016 roku? (ile w ramach podatku gruntowego, ile w ramach innych danin?)- Ile środków wpłynęło do budżetu gminy ze strony hodowców zwierząt futerkowych w 2017 roku? (ile w ramach podatku gruntowego, ile w ramach innych danin?) - Czy właściciele hodowli zwierząt futerkowych współfinansowali jakieś inwestycje gminne w 2016 roku? (jeśli tak, to jakie i jaka była kwota finansowania?) - Czy właściciele hodowli zwierząt futerkowych współfinansowali jakieś inwestycje gminne w 2017 roku? (jeśli tak, to jakie i jaka była kwota finansowania?) - Czy w ciągu ostatnich 2 lat otrzymali Państwo jakieś listy bądź wnioski ze strony mieszkańców dot. uciążliwości hodowli zwierząt futerkowych usytuowanych na terenie Państwa gminy? (jeśli tak, to ile ich było?) - Czy w ciągu ostatnich 2 lat otrzymali Państwo jakieś listy bądź wnioski ze strony mieszkańców dot. sprzeciwu wobec budowy ferm zwierząt futerkowych usytuowanych na terenie Państwa gminy? (jeśli tak, to ile ich było?) - Czy posiadają Państwo dane dotyczące zatrudnienia mieszkańców Państwa gminy na fermach zwierząt futerkowych znajdujących się w obrębie Państwa gminy? (jeśli tak, to ile osób wśród mieszkańców znajduje tam zatrudnienie?) - Czy posiadają Państwo dane dotyczące zatrudnienia cudzoziemców na fermach zwierząt futerkowych znajdujących się w obrębie Państwa gminy? (jeśli tak, to ilu cudzoziemców znajduje tam zatrudnienie?)  - Czy rozważają Państwo zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, która uniemożliwiłaby budowę kolejnych ferm zwierząt futerkowych na terenie Państwa gminy, albo czy taki zapis został już u Państwa wprowadzony?

Mikołaj Jastrzębski

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!

ul. Kawęczyńska 16/39

03-772 Warszawa

mikolaj@viva.org.pl

 

Bronisława Rogacka

Zenon Maciudziński

Odpowiedź wysłana 24.12.2017 r.

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

 

 

 


Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej 2016

2016

Data wpływu wniosku

Temat wniosku

Wnioskodawca

Osoba udzielająca odpowiedzi

Sposób załatwienia

1

14.01.2016

wniosek o uip dot. sposobu i skutków wykonywania zadania "opieka bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie"

<<<treść wniosku>>>

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt WP, 28-300 Jędrzejów www.obrona-zwierzat.pl

Dorota Sieradzka

odpowiedź wysłana 14.01.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

2

14.01.2016

wniosek o uip dot. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w 2015

<<<treść wniosku>>>

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8, 28-142 Tuczępy zamowieniapubliczne@sii.com.pl

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 28.01.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

3

15.01.2016

wniosek o uip dot. wykazu przestrzeni publicznych tj. ulice, aleje, których patron po 31.12.1988 r uległ zmianie; lista pomników itp. Wzniesionych mających związek z komunizmem

<<<treść wniosku>>>

Michał Filip Orleański ul Dąbrówki 12/94 39-0300 Mielec m.f.orleanski@gmail.com

Krzysztof Kopielski

odpowiedź wysłana 22.01.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

4

21.01.2016

wniosek o uip dot. zarządzania drogami, organizacją transportu publicznego, na terenie urzędu, przejazdów kolejowo-drogowych

<<<treść wniosku>>>

Piotr Kazimierowski ul. Janusza Korczaka 11/53 82-500 Kwidzyn info@kolej.biz

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 04.02.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

5

28 01.2016

wniosek o uip w zakresie: czy obszar gminy należy do aglomeracji; czy przydomowe oczyszczalnie ścieków w gm. spełniają wymogi Rozp. Ministra Środowiska; czy w BIP jest inf. o jakości wody przeznaczonej do spożycia

<<<treść wniosku>>>

Szulc-Efekt Sp. z o.o. Ul. Poligonowa 1, 04-051 Waszawa Inicjatywa - Jawność -Transparentność panel-ekspertow@samorzad.pl

Mirosław Marecki Agnieszka Ulatowska

odpowiedź wysłana 10.02.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

6

12.02.2016

wniosek o uip. dot. łącznych kosztów ponoszonych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego w 2015 r w związku z trybem ogłaszania przetargów, zamówień publicznych i rokowań w prasie oraz czy gmina jest zainteresowana bezpłatnym ogłaszaniem przetargów w mediach i serwisie prasowym

<<<treść wniosku>>>

Publiczne.net Sp. z o.o. Ul. Spadzista 7 57-300 Kłodzko info@publiczne.net

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 16.02.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

7

12.02.2016

wniosek o uip dot. zadań, projektów obejmujących wydatki na rozwiązana i produkty teleinformatyczne na rok 2016 i lata kolejne

<<<treść wniosku>>>

Stanisław Eugeniusz Kulesza

Stowarzyszenie Jawne IT

Udrzynek 80, 07-308 Poręba

stanislawkulesza60@gmail.com

Sławomir Waszak

odpowiedź wysłana 12.02.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

8

01.02.2016

wniosek o uip dot. rejestrów umów i rejestrów faktur zawartych przez UMiG Żerków za lata 2014 i 2015

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 12.02.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

9

15.02.2016

wniosek o uip. w zakresie produkcji energii cieplnej na terenie jednostki samorządu terytorialnego

<<<treść wniosku>>>

Wiesław Samitowski Polinvest Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3 30-347 Kraków ankietacieplo@polinvest.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź - wysłana ankietą 19.02.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

10

22.02.2016

wniosek o uip dot. rejestrów umów i rejestrów faktur zawartych przez UMiG Żerków za styczeń 2016

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 01.03.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

11

24.02.2016

wniosek o uip dot. wysokości wypłaconych trzynastych pensji oraz wysokość comiesięcznej pensji w urzędzie

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 08.03.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

12

25.02.2016

wniosek o uip dot.ilości zatrudnionych pracowników, posiadanych badań lekarskich, szkoleń BHP, pierwszej pomocy

<<<treść wniosku>>>

Piotr Zabor

ul. Tołwińskiego 8/12, 01-711 Warszawa

piomarmedic@gmail.com

Michał Surma

odpowiedź wysłana za pomocą strony internetowej - 01.03.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

13

01.03.2016

wniosek o uip dot.rejestru umów i rejestru faktur zawartych przez UMiG Żerków za luty 2016

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 11.03.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

14

01.03.2016

wniosek o uip dot. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie w oparciu o nowat. Techn. BIOGRADEX

<<<treść wniosku>>>

Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Jakub Antkowiak

ankieta wysłana 09.03.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

15

11.03.2016

wniosek o uip dot. przekazania inf.na temat dotacji i środków pieniężnych przekazywanych na rzecz klubu GKS Żerków za lata 2014-2016

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Anna Nawrocka

odpowiedź wysłana 24.03 2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

16

16.03.2016

wniosek o uip dot. ilości cmentarzy komunalnych

<<<treść wniosku>>>

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe ul. Sokołowska 4 01-136 Warszawa biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

Monika Marek

odpowiedź wysłana 16.03.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

17

18.03.2016

wniosek o uip w zakresie realizacji zadań publicznych realiz. za pomocą zaangażowania kapitałów prywatnych

<<<treść wniosku>>>

Robert Placek ul. Wesoła 830 43-378 Rybarzowice

Michał Surma

ankieta wysłana 18.03.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>

18

05.04.2016

wniosek o uip do ponownego jej wykorzystania dot. rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w grudniu 2015 r. przez UMiG Żerków

<<<treść wniosku>>>

Marzena Stonowska ISTAV Media s.r.o urzedy@istav.pl

Krzysztof Kopielski

odpowiedź wysłana 13.04.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

19

12.04.2016

wniosek o uip dot. inwentaryzacji i usuwania barszczy kaukaskich (Sosnowskiego i Mantegazziego)

<<<treść wniosku>>

EPH Sp. z o.o. ul. Krótka 6 b.13 58-420 Lubawka info@eph.pl

Mirosław Marecki

odpowiedź wysłana 14.04.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

20

12.04.2016

wniosek o uip dot. prowadzenia ewidencji dla dróg publicznych oraz jej roli w procesie bieżącego utrzymania dróg

<<<treść wniosku>>>

Marcin Nowak ul. Mjr St Culica 3a/2 62-300 Września marcin.roads@gmail.com

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 19.04.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

21

13.04.2016

wniosek o uip dot. rejestru umów i rejestru faktur za m-c marzec 2016, kosztorys remontu domu przy ul. Dworcowej 31 w Chrzanie, nazwa i dane firmy króra dokona remontu oraz sposób wyboru firmy która dokona tego remontu

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 27.04.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

22

22.04.2016

wniosek o uip. Dot. kwoty wydatkowanej w 2016 roku na zakup specjalistycznych pozycji książkowych

<<<treść wniosku>>>

biblioteczka-samorzadowca@samorzad.pl

Monika Marek

odpowiedź wysłana 05.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

23

23.04.2016

wniosek o uip.dot. rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

<<<treść wniosku>>>

DATAWISE Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Ursynowska 66/1, 02-605 Warszawa

inf.publiczna@datawise.pl

Dorota Sieradzka

odpowiedź wysłana 05.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

24

29.04.2016

wniosek o podanie danych statystycznych dot. ilości osób zatrududnianych przez Gminę zarobki, trzynastki, plus OPS, biblioteka

<<<treść wniosku>>>

Mateusz Hedzielski dziennikarz GPŚ redakcja Kótka 1 63-000 Środa Wlkp. m.hedzielski@glospowiatusredzkiego.pl

Bronisława Rogacka

odpowiedź wysłana 06.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

25

02.05.2016

wniosek o uip dot. zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w rolnictwie z lat 2013-2105

<<<treść wniosku>>>

Votum S.A. ul. Wyścigowa 56i 53-012 Wrocław informacjapubliczna@votum-sa.pl

Mirosław Marecki

odpowiedź wysłana 06.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

26

05.05.2016

wniosek o uip dot. delegacji zagranicznej Burmistrza szczegółowe rozliczenie wraz z rachunkami

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 19.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

27

05.05.2016

wniosek o uip dot. rejestru umów i faktur za mc kwiecień, umowy w Audit Consulting Municipal, umowy z firmą Ślusarstwo Blacharstwo Mechanika Pojazdowa R. Świerblewski, podstawy prawnej na jakiej UKS Przełaj Żerków pobiera środki z budżetu gminy

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

Bronisława Rogacka

odpowiedź wysłana 19.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

28

11.05.2016

wniosek o uip w przedmiocie czy gmina występowała z wnioskiem o zwrot naliczonego podatku od towarów i usług za lata 2012-2015 związanego z wydatkami inwestycyjnymi Gminy w tym wydatkami na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z wydatkami bieżącymi Gminy

<<<treść wniosku>>>

B2B TAX Kancelaria Doradców Podatkowych s.c. ul. Korfantego 51 Katowice jst@b2btax.pl

Bronisława Rogacka

odpowiedź wysłana 12.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

29

19.05.2016

wniosek o uip dot. przedstawienia kopii umów PPHU Mizerny Tomasz, Firm Usługowa Jacek Szymkowiak, Integra Sp. z o.o., Zakład Projektowo-Usługowy PROBUD oraz umowy z osobami prywatnymi

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 02.06.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

30

23.05.2016

wniosek o uip w przedmiocie czy w latach 2016-2018 gmina planuje inwestycje związane z budową oczyszczalni przydomowych lub lokalnych obsługujących do 1000 mieszkańców i czy w latach 2016-2018 gmina planuje dofinansowania dla mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków

<<<treść wniosku>>>

Anatol Filipiak

Mirosław Masztalerz Agnieszka Ulatowska

odpowiedź wysłana 30.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

31

25.05.2016

wniosek o uip w przedmiocie czy JST korzysta z internetowych form publikacji przetargów i komunikatów

<<<treść wniosku>>>

Publiczne.net Sp. z o.o. Ul. Spadzista 7 57-300 Kłodzko info@publiczne.net

Sławomir Waszak

odpowiedź wysłana 30.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

32

25.05.2016

wniosek o uip dot. parkingu przy ulicy 700-lecia

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 08.06.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

33

25.05.2016

wniosek o uip dot. umów na roboty budowlane oraz umów o dostawę materiałów zawartych przez UMiG Żerków w 2016 roku o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 netto

<<<treść wniosku>>>

Centrum Usług Doradczych Sp. z o.o. ul. Truskawiecka 11 60-478 Poznań biuro@cud-poznan.com

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 30.05.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

34

23.05.2016

wniosek o uip w przedmiocie paliwa gazowego energii elektrycznej i fotowoltaiki w podległych Jednostkach Organizacyjnych w oparciu o dane za 2015 rok

<<<treść wniosku>>>

Energia dla firm S.A. ul.Domaniewska 37 02-672 Warszawa samorzady@energiadlafirm.pl

Krzysztof Kopielski

odpowiedź wysłana za pomocą formularza 06.06.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

35

15.06.2016

wniosek o uip dot. wysokości środków finansowych przewidzianych w roku 2016 na zakup, dostawę i montaż mebli, w tym wysokość środków finansowych przewidzianych w 2016 r.na realizację zadań, które swym zakresem obejmują zakup, dostawę i montaż mebli

<<<treść wniosku>>>

Łukasz Bochenek Kancelaria Adwokacka ul. Kreczmera 4, Rzeszów

Bronisława Rogacka

odpowiedź wysłana 16.06.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

36

22.06.2016

wniosek o uip dot. struktur organizacyjnych polskich urzędów

<<<treść wniosku>>>

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński

Monika Marek

odpowiedź wysłana 29.06.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

37

27.06.2016

wniosek o uip dot. rejestru wydanych przez gminę decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych od stycznia do maja 2016 roku

<<<treść wniosku>>>

Marzena Stonowska ISTAV Media s.r.o

Krzysztof Kopielski

odpowiedź wysłana 08.07.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

38

11.07.2016

wniosek o uip dot.rejestru umów i rejestru faktur zawartych przez UMiG Żerków za czerwiec 2016, inf. z regulaminu Urzędu o zamówieniach publicznych, zapytaniach ofertowych, infomacji dot.rotacji kadrowej w urzędzie, ilość zatrudnionych urzędników w 2015-2016, zwolnień, staży

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

Grażyna Jajczyk

odpowiedź wysłana 25.07.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

39

11.07.2016

wniosek o uip dot. celowości i zasadności zakupu sceny mobilnej, wyznaczenie terminu spotkania z Burmistrzem na przeprowadzenie wideo-wywiadu

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 25.07.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

40

11.07.2016

wniosek o uip dot.rejestru umów i rejestru faktur zawartych przez UMiG Żerków za maj 2016

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 25.07.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

41

14.07.2016

wniosek o uip odnośnie zarządzenia dot. obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu

<<<treść wniosku>>>

Artur Brylikowski

Grupa Lobbingowa

Grass Roots Lobbing

samorzad@ grassrootslobbing.eu

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 28.07.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

42

20.07.2016

wniosek o uip dot. ilości wydanych przez gminę zezwoleń na wycinkę drzew od. 06.2015 -06.2016

 

 

gazeta jarocińska d.swierkowska@jarocinska.pl

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 21.07.2016

43

26.07.2016

wniosek o uip dot.ilości działek niezabudowanych, terenów rolnych i innych gruntów na terenie gminy, których właścicielem jest gmina Żerków

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Witold Żakowski Krzysztof Kopielski

odpowiedź wysłana 09.08.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

44

27.07.2016

wniosek o uip dot. rachunków za usługi telekom.za m-c IV,V,VI, ilość numerów, liczba telefefonów, modele

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Teresa Szablewska

odpowiedź wysłana 09.08.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

45

28.07.2016

wniosek o uip dot.spisu ulic, miejscowości, liczby gospodarstw domowych, liczby mieszkańców na terenie miasta i gminy Żerków

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Krzysztof Kopielski Karolina Surma

odpowiedź wysłana 11.08.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

46

29.07.2016

wniosek o uip dot.nazwy i danych kontaktowych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Żerków

<<<treść wniosku>>>

malgorzata.owczarska@ ordoiuris.pl

Anna Nawrocka

odpowiedź wysłana 03.08.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

47

04.08.2016

wniosek o uip dot. kto i na jakiej podstawie wstrzymał użytkowanie miejsc postojowych ogólnodostęnych (parkingu) na działce nr 214 przy ulicy 700-lecia w Żerkowie

<<<treść wniosku>>>

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 18.08.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

48

04.08.2016

wniosek o uip dot. kto i na jakiej podstawie użytkuje na działce 214 przy ul. 700-lecia 7 dwa garaże i trzy obiekty budowlane posiadające położone na gruncie rolnym klasy RVI, czy użytkowanie ich jest odpłatne czy non profit

<<<treść wniosku>>>

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 18.08.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

49

04.08.2016

wniosek o uip. dot. problematyki gospodarki odpadami komunalnymi - ankieta

<<<treść wniosku>>>

Agnieszka Rutkowska aga 1128@outlook.com

Agnieszka Ulatowska

odpowiedź wysłana 09.08.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

50

22.08.2016

wniosek ponowny o uip dot. kto i na jakiej podstawie użytkuje na działce 214 przy ul. 700-lecia 7 w Żerkowie będącej własnością Gminy Żerków trzy obiekty budowlane posiadające konstrukcje nośną, obudowaną ścianami pełnymi ze wszystkich stron i dachem na gruncie rolnym klasy RVI, o powierzchni 1.668 m2 tórych istnienie bezspornie stwierdził PINB w Jarocinie w czasie kontroli

<<<treść wniosku>>>

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Dorota Sieradzka Witold Żakowski

odpowiedź wysłana 05.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

51

22.08.2016

wniosek o uip o przesłanie decyzji o zamnknięciu terenu przeznaczonego pod miejsca postojowe na działce 214; dlaczego wstrzymano użytkowanie samowolnie wybudowanych garaży o których jest mowa w ostatecznej decyzji GINB z dn. 20.05.2016 znak DON.7100.177.2016.KWL i DON.7100.178.2016.KWL

<<<treść wniosku>>>

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Michał Surma

odpowiedź wysłana 05.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

52

22.08.2016

wniosek o uip o przesłanie dokumentów (umów) na podstawie których są użytkowane garaże i pomieszczenia gospodarcze (przydzielone do lokali mieszkalnych)

<<<treść wniosku>>>

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Dorota Sieradzka

odpowiedź wysłana 05.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

53

24.08.2016

wniosek o uip dot. czy podmioty podległe gminie są odbiorcami gazu ziemnego

<<<treść wniosku>>>

Maciej Nowakowski nowakowski.maciej@interia.eu

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 06.09.2016

<<<treśc udzielonej odpowiedzi>>>

54

25.08.2016

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w VII-VII 2016

<<<treśc wniosku>>>

Marzena Stonowska ISTAV Media s.r.o

Krzysztof Kopielski

odpowiedź wysłana 05.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

55

25.08.2016

wniosek o uip w zakresie ochrony środowiska na obszarze podległym UMiG Żerków

<<<treść wniosku>>>

Biopal Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin

Tomasz Nowak
niskaemisja@biopal.com.pl

Zenon Maciudziński Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 07.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

56

28.08.2016

wniosek o uip dot. prowadzenia mieszkań chronionych - ankieta

<<<treść wniosku>>>

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "KOLOMOTYWA"
ul. Zelwerowicza 59, 90148 Łódź

Adam Zawisny mieszkaniachronione@kolomotywa.org

Dorota Sieradzka

odpowiedź wysłana 07.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

57

06.09.2016

wniosek o uip dot. Skanu 1 faktury za gaz i energię elektryczną

<<<treść wniosku>>>

Piotr Kozak Doradca Energetyczny
Duon Spzredaż Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

piotr.kozak@duon.pl

Mirosław Marecki Krzysztof Kopielski

odpowiedź wysłana 16.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

58

08.09.2016

wniosek o uip dot. kto i na jakiej podstawie użytkuje grunt rolny o powierzchni 1668 m2 na działce nr 214 przy ulicy 700 lecia nr 7 w Żerkowie

<<<treść wniosku>>>

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 22.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

59

08.09.2016

wniosek o uip dot. kto i na jakiej podstawie Pan Kłakulak Arndt i Nowaczyk użytkują grunt rolny o pow. 1668 m2 przy ulicy 700 lecia nr 7 w Żerkowie

<<<treść wniosku>>>

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 22.09.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

60

21.09.2016

wniosek o uip dot. Rejestru faktur i umów za mc lipiec i sierpnień 2016, umowy z firmą Audit Consulting Municipal sp. z o.o. oraz wyniki audytu, pisma odczytanego na XVI sesji od Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Żerkowie w sprawie samochodów strażackich

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Ewa Graczyk Teresa Szablewska

odpowiedź wysłana 05.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

61

22.09.2016

wniosek o uip czy po 01.01.2015 r w zakresie ochrony danych osob. oraz Krajowych Ram Interoperacyjności lub ochrony informacji niejawnych korzystano z usług firm zewnętrznych lub osób fizycznych prowadzących dział. gosp. oraz czy pracownicy byli wysyłani na szkolenia z tego zakresu

<<<treść wniosku>>>

informacja_publiczna@wp.eu

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 06.10.2016

<<<treść udzilonej odpowiedzi>>>

62

22.09.2016

wniosek o uip dot. przedstawienia wszystkich dokumentówi pism związanych ze sprawą elektrowni wiatrowej w m. Ludwinów na działce nr 40/5

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Zenon Maciudziński

odpowiedź wysłana 06.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

63

22.09.2016

wniosek o uip. dot. przedstawienia wszystkich dokumentów i pism zwiazanych ze sprawą działki 515/2 położonej w Ludwinowie; przedstawienia listy spraw sądowych, które toczą się lub były zakończone w 2016 r przeciwko UMiG Żerków lub któregokolwiek z pracowników urzędu i jednostek podległych

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

zerkowinfo@wp.pl

Witold Żakowski

odpowiedź wysłana 06.10.2016

<<<treść udzilonej odpowiedzi>>>

64

23.09.2016

wniosek o uip dot. czy UMiG Żerków jest czonkiem Stowarzyszenia WOKiSS, jakie opłacał składki w latach 2014 -2016 i z jakich szkoleń korzystali pracownicy

<<<treść wniosku>>>

informacja_publiczna@wp.pl

 

odpowiedź wysłana 04.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

65

27.09.2016

wniosek o uip dot.przesłania kopii decyzji podziałowej działki 214 nr G-6831.16.2016 z dn.10.08.2016 wraz z załącznikami

<<<treść wniosku>>>

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Witold Żakowski

odpowiedź wysłana 10.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

66

28.09.2016

wniosek o uip dot. stacji uzdatniania wody, hydroforni, sieci wodociągowych, ścieków komunalnych, oszyszczalni ścieków, kanalizacji na terenie gminy

<<<treść wniosku>>>

Anna Śliwko

anna.sliwko@gmail.com

Mirosław Marecki

odpowiedź wysłana 04.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

67

13.10.2016

wniosek o uip dot. Zarządzenia BMiG Żerków nr 42/2016 z dn. 15.09.2016 r, operatu szacunkowego na podstawie którego dokonano wyceny lokali mieszkalnych poł. w Żerkowie przy ul. 700 lecia nr 7

 

Jan Knapik LEXBUD os. Sikorskiego 6/9 63-700 Krotoszyn

Witold Żakowski

odpowiedź wysłana 27.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

68

15.10.2016

wniosek dot. ewidencji sprzętu infotmatycznego, oprogramowania, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, ilość stanowisk komputerowych

<<<treść wniosku>>>

Szulc-Efekt Sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Waszawa Inicjatywa - Jawność -Transparentność Optymalizacja optymalizacja@samorzad.pl współwnioskodawca LOG System Sp. z o.o. ul. Sosnowa 23 61-428 Poznań

Sławomir Waszak

odpowiedź wysłana 28.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

69

24.10.2016

wniosek o uip dot.wyników dokonanej oceny sanu faktycznego dot. jakości publikowanych w BOP jednostki danych-pod kątem zachowania standardów otwartosci danych - scilict - danych otwartych

<<<treść wniosku>>>

Szulc-Efekt Sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Waszawa Inicjatywa - bezpieczne -legalne oprogramowanie@samorzad.pl

Sławomir Waszak

odpowiedź wysłana 05.11.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

70

24.10.2016

wniosek o uip czy gmina korzystala w okresie 5 lat z prawa obniżenia kwoty należnego podatku VAT

<<<treść wniosku>>>

Grupa Kancelaria Radców Prawnych s.c. Katarzyna Przymęcka, Jakub Piotr Przymęckiul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn

Bronisława Rogacka

odpowiedź wysłana28.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

71

25.10.2016

wniosek o uip dot. decyzji administrcyjnej wydanej dla Gospodarstwa Rolnego Raszewy Sp. z o.o. odnośnie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

<<<treść wniosku>>>

Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe ul. St. Moniuski 14 63-200 Jarocin

Maria Mazurek

odpowiedź wysłana 31.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

72

26.10.2016

wniosek o uip dot. Spółek prawa handlowego, w których samorząd posiada udziały

<<<treść wniosku>>>

Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego ul. Fatimska 41 A 310-312 31-831 Kraków

Bronisława Rogacka

odpowiedź wysłana 28.10.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

73

04.11.2016

wniosek o uip dot. obiektów sportowych w gm. Żerków- stan na 2016 - liczba, struktura, adresy, parametry techniczne, koszty, historia, kalendarz imprez sportowych na lata 2010-2016 i kwoty ich dofinansowania z budżetu gminy, dotacje dla klubów sportowych gm. Żerków w latach 2010-2016, stypendia dla wyróżnionych sportowców gm. Żerków w latach 2010-2016

<<<treść wniosku>>>

Anna Szymendera Lubinia Mała 42 63-210 Żerków ania02sz@gmail.com

Anna Nawrocka Bronisława Rogacka Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 18.11.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

74

10.11.2016

wniosek o uip dot. Czy prawdą jest że samorząd nie wykonuje obowiązków informacyjnych wobec społeczeństwa, że faworyzuje w dostępie do inf. Wąską grupę (dwóch dziennikarzy) imion i nazwisk, mail osób przekazujących informację w ostatnich 12 mc

<<<treść wniosku>>>

Instytut Badań i Analiz Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego ul. Fatimska 41 A 310-312 31-831 Kraków

Monika Marek

odpowiedź wysłana 24.11.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

75

11.11.2016

wniosek o uip dot. Budżetu Obywatelskiego czy jest wdrożony Budżet Obywatelski, ile odbyło się edycji i w jakich latach miały one miejsce, kontakt do zespołu odpowiedzialnego za realizację Budżetu Obywatelskiego w Państwa Jednostce

<<<treść wniosku>>>

budzetyobywatelskie@gmail.com Sławosz Marcisz

Monika Marek

odpowiedź wysłana 25.11.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

76

12.11.2016

wniosek o uip dot. wykazu pracowników i kierowników wraz z zajmowanym stanowiskiem, kwot oraz opisem za jakie zasługi, które otrzymały nagrody lub premie w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 30 października 2016 roku

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

kontakt@zerkow.info

Skarbnik

odpowiedź wysłana 28.11.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

77

15.11.2016

wniosek o uip dot. czy na terenie gminy są zlokalizowane stajnie, stadniny, stada, ośrodki jeździeckie, zajmujące się jazdą western, jazdą naturalną, kluby jeździeckie, oferujące możliwość jazdy konnej, czy zamknięto stajnie, stado, ośrodek jeździecki, czy planowane jest otwarcie takich ośrodków, czy są zlokalizowane wytyczone szlaki konne, czy podejmuje się działania w celu wytyczania szlaków konnych, czy znajdują się zabytki zw. z jeździectwem, jakie działania podejmuje Gmina na rzecz promocji turystyki jeździeckiej

<<<treść wniosku>>>

Marta Kamel

m.kamel@interia.pl

Monika Marek

odpowiedź wysłana 25.11.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

78

13.12.2016

wniosek o uip dot. przedstawienia rejestru faktur i rejestru umów za mc IX, X, XI 2016, dokumentów dot. z zatrudnieniem nowych osób, protokoły z przesłuchań kandydatów, umów i faktur wystawionych przy projekcie Park Niezwykły, przedstawienia rejestru umów cywilno-prawnych (zlecenie i o dzieło) w 2016 r., umów na wymianę oświetlenia na terenie Gminy Żerków, zapytania ofertowego oraz faktur, umów i faktur za remont szkół podstawowych gimnazjum i przedszkola w 2016, faktur wystawionych przez Ślusarstwo, Blacharstwo i mechanika pojazdowa Ryszard Świerblewski, rejestru nagród i premii pracowników urzędu, dyr. jedn., stanowisko, imie i nazwisko, kwoty, opis i uzasadnienie premii, rejestru dotacji dla MCT w Żerkowie z opisem i uzasadnieniem każdej pozycji

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

kontakt@zerkow.info

Ewa Graczyk

odpowiedź wysłana 23.12.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

79

13.12.2016

wniosek o uip czy w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu przetargu na odbiór śmieci w gm. Żerków planowana jest obniżka opłat dla mieszkańców gm. Żerków w roku 2017, czy podwyżka opłat w 2016 była uzasadniona skoro w 2017 r przetarg był tańszy

<<<treść wniosku>>>

Mariusz Łyskawiński

kontakt@zerkow.info

Agnieszka Ulatowska

odpowiedź wysłana 23.12.2016

<<<treść udzielonej odpowiedzi>>>

 

 

Udzielone informacje publiczne prezentujemy na stronie:

udzielone informacje publiczne >>>

 

 

 

Jakub Antkowiak

Monika Aygustyniak

Metryka

sporządzono
2013-04-28 przez Monika Marek
udostępniono
2013-04-28 02:00 przez Ewa Graczyk
zmodyfikowano
2018-04-30 02:00 przez Ewa Graczyk
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5653
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.