Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Aktualności Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Przetargi na sprzedaż nieruchomości, menu 1358, artykuł 5455 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

O g ł o s z e n i e

o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.), §3 ust. 1, §4, §8 ust. 1 i 2, §13 i §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2213) oraz w wykonaniu Uchwały nr LXXII/416/2023 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 października 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w Żerkowie, Zarządzenia Nr 72/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 18.12.2023r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żerkowie, zapisanej
w księdze wieczystej  KZ1J/00021517/7, będącej własnością Gminy Żerków.

Nieruchomość jest wolna od ograniczeń i obciążeń.

 

L.p.

Numer działki

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia 
        w m2

        Cena    
  wywoławcza

    w zł netto

       Wadium

     Minimalne

   postąpienie

1.

759/23 ark. mapy 6, użytek RV

966

90.100,00

9.000,00

910,00

2.

759/24 ark. mapy 6, użytek RV i RVI

835

86.550,00

8.700,00

870,00

3.

759/25 ark. mapy 6, użytek RV

811

84.000,00

8.400,00

840,00

4.

759/26 ark. mapy 6, użytek RV

802

83.100,00

8.300,00

840,00

5.

759/27 ark. mapy 6, użytek RV

805

83.450,00

8.400,00

840,00

6.

759/28 ark. mapy 6, użytek RV

858

88.900,00

8.900,00

890,00

7.

759/3 ark. mapy 6, użytek RV

9860

1.269.100,00

127.000,00

12.700,00

8.

759/5 ark. mapy 6, użytek RV

1442

207.400,00

20.800,00

2.080,00

9.

759/22 ark. mapy 6, użytek RV i RVI

6443

741.400,00

74.200,00

7.420,00

 

Do ceny sprzedaży każdej działki zostanie doliczony stosowny podatek VAT. Obecna stawka VAT wynosi 23%.

 

Działki leżą w obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żerków – Uchwała Nr XXVI/170/2021 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Targowisko i Morelowej (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 4 marca 2021r., poz. 1877).

 1. Działka nr 759/23 położona jest w miejscowości Żerków przy ulicy Morelowej. Dostęp do drogi przez nieutwardzoną drogę publiczną lokalną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze. Działka ma nieregularny kształt i nierówne ukształtowanie. Zgodnie z ww. planem działka nr 759/23 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (MN).
 2. Działka nr 759/24 położona jest w miejscowości Żerków w pobliżu ulicy Morelowej i Wiśniowej. Dostęp do drogi przez nieutwardzoną drogę publiczną lokalną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze
  i domy jednorodzinne. Działka ma regularny kształt prostokąta i równe ukształtowanie terenu. Zgodnie z ww. planem działka nr 759/24 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (MN).
 3. Działka nr 759/25 położona jest w miejscowości Żerków w pobliżu ulicy Morelowej i Wiśniowej. Dostęp do drogi przez nieutwardzoną drogę publiczną lokalną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze
  i domy jednorodzinne. Działka ma regularny kształt prostokąta i równe ukształtowanie terenu. Zgodnie z ww. planem działka nr 759/25 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (MN).
 4. Działka nr 759/26 położona jest w miejscowości Żerków w pobliżu ulicy Morelowej i Wiśniowej. Dostęp do drogi przez nieutwardzoną drogę publiczną lokalną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze
  i domy jednorodzinne. Działka ma regularny kształt prostokąta i równe ukształtowanie terenu. Zgodnie z ww. planem działka nr 759/26 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (MN).
 5. Działka nr 759/27 położona jest w miejscowości Żerków w pobliżu ulicy Morelowej i Wiśniowej. Dostęp do drogi przez nieutwardzoną drogę publiczną lokalną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze
  i domy jednorodzinne. Działka ma regularny kształt prostokąta i równe ukształtowanie terenu. Zgodnie z ww. planem działka nr 759/27 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (MN).
 6. Działka nr 759/28 położona jest w miejscowości Żerków w pobliżu ulicy Morelowej i Wiśniowej. Dostęp do drogi przez nieutwardzoną drogę publiczną lokalną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze
  i domy jednorodzinne. Działka ma nieregularny kształt i równe ukształtowanie terenu. W rejonie lokalizacji znajduje się sieć: energetyczna, wodociągowa i gazowa. Zgodnie z ww. planem działka nr 759/28 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą (MN).
 7. Działka nr 759/3 położona jest w miejscowości Żerków przy ulicy Targowisko. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze i domy jednorodzinne. W rejonie lokalizacji znajduje się sieć: energetyczna, wodociągowa (w drodze ul. Targowisko), światłowód. Działka jest o regularnym kształcie prostokąta i ma równe ukształtowanie terenu.). Zgodnie z ww. planem działka nr 759/3 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – MW.
 8. Działka nr 759/5 położona jest w miejscowości Żerków przy ulicy Targowisko. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze i domy jednorodzinne. W rejonie lokalizacji znajduje się sieć: energetyczna, wodociągowa (w drodze ul. Targowisko), światłowód. Działka jest o regularnym kształcie prostokąta i ma równe ukształtowanie terenu. Zgodnie z ww. planem działka nr 759/5 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem towarzyszących usług – 1MW/U.
 9. Działka nr 759/22 położona jest w miejscowości Żerków w pobliżu ulicy Morelowej. Dostęp do drogi przez nieutwardzoną drogę publiczną dojazdową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki rolnicze. W rejonie lokalizacji znajduje się sieć energetyczna. Działka jest o regularnym kształcie prostokąta i ma dobre ukształtowanie terenu. Zgodnie z ww. planem działka nr 759/22 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową (5MNs).

 

Cena za działkę osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez Nabywcę nie później niż 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność – tak, aby środki w tym dniu były na koncie sprzedającego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w dniu 18.12.2023r. W terminie od 18.12.2023r. do 30.01.2024r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) – wniosków nie złożono.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2024r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie, sala sesyjna.

Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie:

poz. 1 - 6 - godz. 900

poz. 7 - 9 - godz.1300

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto organizatora przetargu nr 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931 w terminie do dnia 08.05.2024r. – tak, aby środki
w tym dniu były na koncie sprzedającego.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki, której wadium dotyczy oraz dane osoby/osób przystępujących do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie wykona warunków wymienionych
w ogłoszeniu lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wniesienia wadium;

- w przypadku osób fizycznych -  dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) a pełnomocnicy stosowne pełnomocnictwo;

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową majątkową małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć (do akt) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu oraz nabycia tej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

            Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2017r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać ważny dowód tożsamości i zobowiązana jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

 

Organizator z uzasadnionej przyczyny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie, na stronie www.zerkow.pl
i BIP-e-przetargi na sprzedaż nieruchomości oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu, ze względu na wartość przetargu w prasie o zasięgu krajowym, w prasie o zasięgu obejmującym powiat jarociński a także serwisach ogłoszeniowych.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żerkowie, ul. Adama Mickiewicza 5, tel. 62 740 20 28.

 

 

 

 

 

 

Żerków, 08.03.2024r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żerków reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z siedzibą Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e- mail: inspektor@zerkow.pl lub pisemnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerków,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z Pani/Pana udziałem w przetargu na zbycie nieruchomości należących do zasobu Gminy Żerków oraz w celu zawarcia stosownej umowy w przypadku, gdy Pani/Pana oferta zostanie wybrana, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO,   na podstawie art. 37-42 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania a także ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania; w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia; po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy). Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Żerków

Załącznik do ogłoszenia o przetargu>>> 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2024-03-08 przez Wasielewska Hanna
udostępniono
2024-03-08 13:37 przez Włoszczyk Zuzanna
zmodyfikowano
2024-03-08 13:40 przez Włoszczyk Zuzanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
219
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.