Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Aktualności Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „O g ł o s z e n i e o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym - Przetargi na sprzedaż nieruchomości, menu 1358, artykuł 5295 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

O g ł o s z e n i e o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym

O g ł o s z e n i e

o  drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.), §3 ust. 1, §4, §8 ust. 1 i 2, §13 i §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2213) oraz w wykonaniu Uchwały nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ludwinowie i Zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 28.04.2023r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 położonej w Ludwinowie

 

 

 

L.p.

Numer działki

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

w ha

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

wnoszone

w pieniądzu

w zł

Minimalne

postąpienie

w zł

 

Nr księgi wieczystej

1.

210

Grunty orne RVI – 0,6456 ha

Grunty orne RV – 0,3600 ha

Grunty rolne zabudowane  
          BR-RV – 0,1300 ha

Łąki trwałe ŁIV – 0,4300 ha

Grunty rolne zabudowane
          BR-RVI- 0,1844 ha

1,7500

1.176.000,00

 

 

117.600,00

 

 

11.760,00

 

 

KZ1J/00016062/4

Księga bez obciążeń
i hipotek

Nieruchomość nie posiada charakteru rolnego w myśl art. 461 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.).

Nieruchomość zabudowana położona jest w miejscowości Ludwinów 93.

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,7500 ha zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 208,43m2, budynkiem produkcyjno-magazynowo-usługowym o powierzchni użytkowej 328,84m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 74,70m2. Teren w całości ogrodzony. Na działce znajduje się staw rekreacyjny.

Nieruchomość jest położona w otoczeniu lasu, na skraju Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Rejon uzbrojony jest
w sieci infrastruktury technicznej: energetyczną i wodociągową. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość leży w obszarze na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żerków. Dla ww. nieruchomości aktem planistycznym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żerków. Zgodnie z obowiązującym studium działka jest położona w obszarach zabudowanych i o zdefiniowanym przeznaczeniu, obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi oraz w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

            Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1570 ze zm.).

            Ze względu na to, że nieruchomość w ewidencji gruntów ma wpisane użytki rolne sprzedaż następuje po zasięgnięciu stanowiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez Nabywcę nie później niż 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność – tak, aby środki w tym dniu były na koncie sprzedającego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w dniu 02.05.2023r. W terminie od 02.05.2023r. do 13.06.2023r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) – wniosków nie złożono.

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 08.09.2023r.

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2023r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Żerkowie, sala sesyjna.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości  na konto organizatora przetargu nr 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931 w terminie do dnia 20.12.2023r. – tak, aby środki
w tym dniu były na koncie sprzedającego.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki której wadium dotyczy oraz dane osoby/osób przystępujących do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie wykona warunków wymienionych
w ogłoszeniu lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wniesienia wadium;

- w przypadku osób fizycznych -  dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) a pełnomocnicy stosowne pełnomocnictwo;

- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową majątkową małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć (do akt) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu oraz nabycia tej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – wzór oświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

            Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2017r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać ważny dowód tożsamości i zobowiązana jest przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

 

Organizator z uzasadnionej przyczyny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie, na stronie www.zerkow.pl
i BIP-e-przetargi na sprzedaż nieruchomości, tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwinów, wyciąg z ogłoszenia o przetargu ze względu na wartość przetargu w prasie o zasięgu krajowym, w prasie o zasięgu obejmującym powiat jarociński oraz a także serwisach ogłoszeniowych.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie, ul. Adama Mickiewicza 5, tel. 62 740 20 28.

 

Załącznik>>> 

 

 

 

Żerków, 24.10.2023r.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żerków reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z siedzibą Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków,
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e- mail: inspektor@zerkow.pl lub pisemnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerków,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z Pani/Pana udziałem w przetargu na zbycie nieruchomości należących do zasobu Gminy Żerków oraz w celu zawarcia stosownej umowy w przypadku, gdy Pani/Pana oferta zostanie wybrana, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO,   na podstawie ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania a także ograniczenia przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania; w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia; po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy). Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Żerków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-10-24 przez Wasielewska Hanna
udostępniono
2023-10-24 12:15 przez Włoszczyk Zuzanna
zmodyfikowano
2023-10-24 12:17 przez Włoszczyk Zuzanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
131
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.