Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Wykaz danych o ochronie środowiska Informacje o ochronie środowska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „IGO.GOK-OŚ.6220.18.2022.PN.15 –Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Informacje o ochronie środowska, menu 1235, artykuł 5342 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o ochronie środowska

IGO.GOK-OŚ.6220.18.2022.PN.15 –Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Miasta i Gminy

w  Żerkowie

Żerków, dnia 22.11.2023 r.

 

 

 

 

RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023PN.15

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

       Na podstawie art. 63, ust. 5 i 6 oraz art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), po rozparzeniu wniosku złożonego w dniu 04.07.2023 r. przez  ......................., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – obory dla krów wraz z infrastrukturą techniczną  na działce o nr ewid.  480 obręb Dobieszczyzna, gm. Żerków, powiat jarociński”

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 04.07.2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ustęp 2 punkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a tiret pierwszy, podwójny tiret pierwszy, podwójny tiret drugi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o odziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W dniu 29.09.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Żerków uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Kaliszu oraz analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy wydał postanowienie nr RIGO.GOK-OŚ.6220.18.2023PN.14, w którym nałożył na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o odziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o odziaływaniu na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane zgodnie z art. 63 ust. 5a cytowanej ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Otrzymują:

 

  1. .............................................;
  2. Strony postępowania zgodnie z wykazem w tut. Urzędzie;
  3. a/a.

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu.

 

 

Opublikowano:

 

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żerków;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Żerków;
  1. Sołtys wsi Dobieszczyzna Michał Józwiak Dobieszczyzna 86, 63-210 Żerków - do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń).

 

 

 

 

 Metryka

sporządzono
2023-11-22 przez Nowak Paulina
udostępniono
2023-11-22 14:24 przez Włoszczyk Zuzanna
zmodyfikowano
2023-11-22 14:26 przez Włoszczyk Zuzanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
35
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.