Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego


Odpis aktu stanu cywilnego

podstawa prawna
 • Art. 44, 45, 125 ust. 3 i 4 oraz 130 ust. 3 ustawy  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2224 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007, poz. 1330)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010, Nr 208, poz. 1375)
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
 • Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 570 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 162)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 123)
wydział

 1.  Wnioski należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żerkowie (pokój nr 2)

 2.  Za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Żerkowie zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Żerków.

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • osoby, które wykażą interes prawny
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek który powinien zawierać:

- dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania

- imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa),

opłaty
 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej np. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Żerków

 • nr 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
 • Opłatę można uiścić w kasie urzędu.

  W tytule przelewu należy wpisać rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa oraz kogo ten dokument dotyczy

  • Jeżeli płatność została dokonana w formie elektronicznej, wydrukowany dowód wpłaty powinien być opatrzony klauzulą, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla bankowego
  • Jeżeli natomiast potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej nie zawiera wspomnianej wyżej klauzuli,  wtedy dowód wpłaty powinien być podpisany i opieczętowany przez instytucję, za pośrednictwem, której dokonano przelewu. Dowód wpłaty w takiej formie w oryginale lub urzędowo potwierdzonej kopii wraz z wnioskiem należy przesłać na adres urzędu

  WAŻNE:

  Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.

termin

Odpis aktu stanu cywilnego zostaje wydany:

 • niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akt znajduje się w rejestrze elektronicznym (Bazie Usług Stanu Cywilnego),
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek wpłynął do urzędu stanu cywilnego, w którym jest dany akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek wpłynął do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma danego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.
tryb odwołania
inne


data wytworzenia2012-11-12
data udostępnienia2012-11-12
sporządzone przezKarolina Surma
opublikowane przezEwa Graczyk
ilość odwiedzin40
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie, Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, tel.: +48 62 740 30 24, fax: +48 62 740 36 27, sekretariat@zerkow.pl, www.zerkow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@