Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury  / Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie)
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie) Sprawy obywatelskie (dowód osob., zameldowanie)


Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego

podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009r Nr  47, poz. 384), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. z 2000r. Nr 105 poz.1110 oraz 2004 r. Nr 209, poz. 2129), ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532); ustawa z dnia 07.09.2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 01.01.2001. (Dz.U.z 2007 r. nr 191. poz. 1363), ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. nr 39, poz. 306)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz.1743)

wydział

Wniosek należy złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania stałego a w razie jego braku , według ostatniego miejsca pobytu stałego. W przypadku gdy nie można ustalić miejsca ostatniego pobytu stałego, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ OSOBIŚCIE 

W przypadku:

 - do 13 roku życia -wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczaną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza

 - po 13 roku życia -wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd wraz z osoba składająca wniosek

 - osoba ubezwłasnowolniona całkowicie pozostająca pod władzą rodzicielska -wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusz

 - osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie pozostająca pod władzą rodzicielska lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo -wniosek składa opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

WYMAGANA OBECNOŚĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU OSOBY MAŁOLETNIEJ, KTÓRA UKOŃCZYŁA 5 ROK ŻYCIA, OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE ORAZ UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CZĘŚCIOWO

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI MUSZĄ POSIADAĆ DOWODY OSOBISTE

Odstępuje się od wymogu obecności obojga rodziców w momencie składania wniosku o dowód osobisty dla małoletniego przed ukończeniem 13 roku życia jedynie w przypadku, gdy:

·z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje

·jedno z rodziców przebywa:

*za granicą a własnoręczność podpisu na wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka potwierdzone jest przez Konsulat lub Ambasadę RP

*w szpitalu a własnoręczność podpisu potwierdzona jest przez Ordynatora oddziału

*w zakładzie karnym a własnoręczność podpisu potwierdzona jest przez upoważnionego pracownika zakładu

·Wniosek osób starszych, niepełnosprawnych -które nie mogą osobiście przybyć do Urzędu, złożyć może osoba trzecia (np. członek rodziny) dołączając do kompletu dokumentów pisemne potwierdzenie od lekarza, iż stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia osobiste złożenie wniosku. Na wniosku podpis własnoręcznie składa wnioskodawca (w świetle ramki) lub nanosi się adnotację "podpis niemożliwy". Wyprodukowany dowód osobisty dostarczany jest do miejsca zamieszkania osoby (na terenie gminy Żerków) w celu wręczenia jego posiadaczowi

·Wniosek podpisuje wnioskodawca. W przypadku małoletniego  (do 13 roku życia) lub osoby, która nie może złożyć podpisu z uwagi na stan zdrowia, miejsce na podpis na wniosku pozostaje niewypełnione.

Dowód osobisty odbiera się osobiście. Za wyjątkiem następujących przypadków:

·dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd

·dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców

·dowód osobisty wydany osobisty ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd

·dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd

·dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/KURATOR USTANOWIONY PRZEZ SĄD MUSI POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY ORAZ WŁAŚCIWE ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ SĄD. Termin odbioru dowodu wyznaczany jest na 30-ty dzień od dnia złożenia wniosku. Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca kartę pobytu.

 

·Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie i uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granicy między państwami członkowskimi UE

·do posiadania dowodu osobistego zobowiązana jest każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium RP

·od ukończenia 18 roku życia,

·od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką

·prawo otrzymania dowodu osobistego mają osoby posiadające obywatelstwo polskie:·małoletnie (termin i sposób załatwienia sprawy)

·nie zamieszkują na terytorium RP (dotyczy to również małoletnich)·dowód osobisty wydawany jest na 10 lat, osobie, która nie ukończyła 18 roku życia-na lat 5, osobie, która w chwili składania wniosku ma ukończone 65 lat - na czas nieoznaczony

WNIOSEK O WYMIANĘ DOWODU SKŁADA SIĘ :

-w razie zmiany danych, które zamieszcza się na dowodzie osobistym - w terminie 14 dni

-uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie

-upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

 

ZAWIADOMIENIE O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO ZGŁASZA SIĘ W NAJBLIŻSZYM URZĘDZIE GMINY LUB URZĘDZIE KONSULARNYM

ZAWIADOMIENIE O UTRACIE WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA OSOBY KTÓRA UTRACIŁA DOWÓD OSOBISTY !

·w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłosić utratę dowodu osobistego może rodzic albo opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd

·za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa , w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby

·w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, zawiadomienie może dokonać pełnomocnik po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie

UWAGA ! Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwej gminy

·osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia go organowi, który wydał ten dokument

·osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać znaleziony dowód osobisty posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dowodu osobistego może również zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia

·w przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie

·osoba, która utraciła obywatelstwo polskie zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi wydającemu lub polskiej placówce konsularnej

·w przypadku zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoba która jest zobowiązana do zgłoszenia zgonu, zwraca dowód osobisty w USC w terminie 3 dni od daty zgonu (w przypadku nie zwrócenia dowodu osobistego, składa oświadczenie na piśmie)

wymagane dokumenty

DOKUMENTY: · Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość-do wglądu

Załączniki:

  • 2 wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby (bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem bez ozdób z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
  • Złożenie fotografii w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku wymaga przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności; fotografii w nakryciu głowy zgodnie z zasadami wyznania wymaga zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej)
  • odpis skrócony aktu urodzenia -w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (z wyjątkiem osób urodzonych w gminie Żerków),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa  (z wyjątkiem osób, które zawarły związek małżeński w Żerkowie),wymienione dokumenty USC - z przeznaczeniem do dowodu osobistego - można uzyskać bez opłaty skarbowej, drogą pocztową, w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia bądź małżeństwa (w którym akt sporządzono)
  • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
  • Poświadczenie obywatelstwa wydaje wojewoda właściwy według miejsca zamieszkania (obecnego bądź w przypadku jego braku - ostatniego).
opłaty

wniosek o wydanie oraz wymianę dowodu osobistego

termin
tryb odwołania
inne


data wytworzenia2013-01-01
data udostępnienia2013-01-17
sporządzone przez
opublikowane przezSławomir Waszak
ilość odwiedzin51
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie, Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, tel.: +48 62 740 30 24, fax: +48 62 740 36 27, sekretariat@zerkow.pl, www.zerkow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@