Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Aktualności Informacje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „SPRAWOZDANIE z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żerków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 - Informacje, menu 1157, artykuł 5564 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje

SPRAWOZDANIE z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żerków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żerków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

 

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Żerków w terminie do 31 maja każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

            Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 został  poddany konsultacjom. Konsultacje przeprowadzone były w formie pisemnej w dniach od 21 września do 23 września 2022 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia do konsultowanego programu.

            Roczny Program Współpracy Gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2023 został przyjęty przez Radę Miejską Żerkowa Uchwałą
Nr LIV/312/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

 

Cel główny i cele szczegółowe programu:

1.Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
    w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją 

    samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami służącego do lepszego

    rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

 1. Celami szczegółowymi Programu są:
 • kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez tworzenie sprzyjających warunków do budowania partnerstwa między administracją publiczną, a organizacjami,
 • udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań,
 • zwiększenie dostępności świadczonych usług publicznych,
 • obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,
 • integracje środowiska organizacji pozarządowych realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych,
 • pobudzanie i zwiększanie aktywności mieszkańców gminy, promowanie postaw obywatelskich i prospołecznych oraz rozwój wolontariatu,
 • wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • rozwój aktywności fizycznej oraz zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu,
 • pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • promowanie i kształtowanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy Żerków,
 • rozwijanie turystyki i wypoczynku wśród mieszkańców gminy.

 

            Zarządzeniem Nr 19/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.,  Burmistrz Miasta i Gminy Żerków ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie:

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

 

Na realizację zadania Gmina Żerków przeznaczyła: 40 000,00 złotych.

 

            Ogłoszenie o konkursie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żerków, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żerków oraz w BIP.

            Ostateczny termin składania ofert na realizacje zadań upływał 06 marca 2023 r.
Do tego dnia wpłynęło 5 ofert. Otwarcie ofert i podział dotacji odbyły się 16 marca 2023 r. oraz 22 marca 2023 r.

Wysokość przyznanych dotacji obrazuje poniższa tabela:

 

Nazwa oferenta

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

Zadanie nr 1

„KULTURA, SZTUKA, OCHRONA  DÓBR KULTURY  I  DZIEDZICTWA   NARODOWEGO

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzanie

Chrzan, ul. Dworcowa 4,                 63-210 Żerków

„Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej i tradycyjnej poprzez muzykę i śpiew”

1 000,00 zł

Fundacja „Bonum adipisci” Dążyć do dobra

ul. Szkolna 31, 64-000 Turew

„Wzmocnienie oferty prokulturowej i prospołecznej w gminie Żerków”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie „To zależy”

Dobieszczyzna 35

63-210 Żerków

„U progu lata w żerkowskich klimatach”

2 000,00 zł

 

Zadanie nr 2

„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE   KULTURY FIZYCZNEJ”

Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne RP im. Marii Dominiki

Dobieszczyzna 55, 63-210 Żerków

„Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Żerków poprzez prowadzenie treningów i zajęć sportowych w: piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisie stołowym”

15 000,00 zł

Stowarzyszenie FAIR PLAY Żerków
ul. Morelowa 6,
63-210 Żerków

„Cykl imprez sportowych 2023”

- V Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla chłopców kl. IV-VIII z gminy Żerków (dwie grupy wiekowe),

- VI Bieg Uliczny Górka Żerkowska 10 km + Marsz NW 6 km

IV Marsz dla serca im. Małgosi Korcypy

Miasteczko lekkoatletyczne dla Dzieci”

15 000,00 zł

 

Z powyższymi organizacjami Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, podpisał stosowne umowy. Sprawozdania z realizacji zadań zostały złożone w odpowiednich terminach.

            W wyniku realizacji zadań Organizacje Pozarządowe osiągnęły następujące rezultaty:

Zadanie nr 1: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzanie

Tytuł zadania: „Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej i tradycyjnej poprzez muzykę i śpiew”

Osiągnięte rezultaty zakładanych zadań:

Wydarzenie „Śpiewanie w Chrzanie” zgromadziło około 180 osób. Celem organizacji spotkania była stymulacja aktywności mieszkańców, pogłębienie między nimi lokalnej więzi, wspólne spędzenie czasu jak również kultywowanie dawnych zwyczajów, przy jednoczesnym integrowaniu osób starszych z młodszym pokoleniem. Na scenie wystąpiło 11 zespołów.

 

Fundacja „Bonum adipisci” Dążyć do dobra

Tytuł zadania:,,Wzmocnienie oferty prokulturowej  i prospołecznej w gminie Żerków”

Osiągnięte rezultaty zakładanych zadań:

 • 1)Organizacja koncertu muzycznego powiązanego tematycznie z okresem uchwalenia Konstytucji 3 Maja, epoką klasycyzmu i romantyzmu. Koncert przeplatany był informacjami o charakterze historycznym, towarzyszyła mu również okolicznościowa prelekcja historyczna.
 • Organizacja koncertu plenerowego w ramach ogólnopolskiej edycji „Nocy Muzeów”. Tematycznie był powiązany z przypadającą w tym roku 225 rocznicą urodzin Adama Mickiewicza. W trakcie jego trwania zaprezentowano muzyczno-wokalne aranżacje wszystkich sonetów krymskich Mickiewicza.
 • Organizacja koncertu piosenki francuskiej pt. „Znad Sekwany nad brzegi Lutyni”. Koncert poprzedziła prelekcja historii wpływów kultury francuskiej na polską tradycję.
 • Rekonstrukcja historyczna (lekcja historii żywej), w której zaprezentowane zostały kostiumy i uzbrojenie wykorzystywane w trakcie działań I wojny światowej oraz powstania wielkopolskiego, towarzyszyły temu anegdoty historyczne, pogadanki, prezentacje angażujące uczestników, zwłaszcza najmłodsze osoby w poszczególne działania. Zorganizowano również rekonstrukcję historyczną z elementami pokazu pirotechnicznego oraz punkt działań edukacyjnych, manualnych, który zaangażował dzieci.

Efektem powyższych działań było umożliwienie udziału społeczności gminy Żerków oraz powiatu jarocińskiego oddalonych od dużych ośrodków miejskich w wydarzeniach kulturalnych, zwiększenie świadomości historycznej w zakresie Konstytucji 3 Maja, Powstania Wielkopolskiego, Powstania Styczniowego. Powstanie unikatowej oferty kulturalnej. W wydarzeniach brało udział około 800 osób.

 

 

 

 

Stowarzyszenie „To zależy”

Tytuł zadania: „U progu lata w żerkowskich klimatach”

Osiągnięte rezultaty zakładanych działań:

 • Udostepnienie możliwości poznania dziedzictwa kulturowego miasta Żerków - 150 uczniów Szkoły Podstawowej w Dobieszczyźnie poznało zasoby dóbr kultury miasta Żerków m. in. Bogactwo architektury, istotne dla miasta miejsca i parki.
 • Warsztaty muzealne „ Podchody z Mickiewiczem”  w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie - uczestniczyło około 55 uczniów.

Poszerzyli oni swoją wiedzę na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza, jego pobytu na terenie gminy Żerków oraz poznali walory przyrodnicze otaczającego muzeum parku.

 • Około 40 uczniów zwiększyło swój poziom wiedzy na temat bogactwa kulturowego i przyrodniczego Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Uczestniczyli w warsztatach w Ośrodku Edukacji Leśnej w Czeszewie oraz przepłynęli promem przez Wartę.
 • Aktywizacja uczestników i zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu przeprowadzona była na kręgielni oraz w kinie w Żerkowie. Udział wzięło 150 uczniów, po seansie i grze odbyło się ognisko.
 • Poznanie sztuki graffiti - z lokalnym artystą spotkało się około 55 uczniów, dzięki temu poznali oni tematykę murali i sposoby ich tworzenia, poznali także sztukę graffiti oraz mogli sami spróbować stworzyć własne graffiti.
 • Promowanie walorów miasta - około 35 uczniów wykonało prezentację, broszury, foldery multimedialne w ramach promocji Miasta i Gminy Żerków. Swoje prace prezentowali młodszym uczniom Szkoły w Dobieszczyźnie oraz w mediach społecznościowych.

Poprzez wyżej wymienione zajęcia dzieci i młodzież poznali istotne miejsca w gminie Żerków i okolicach, miało to na celu poszerzenie świadomości jak atrakcyjny i bogaty kulturowo jest to teren.

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne RP im. Marii Dominiki

Tytuł zadania: „Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Żerków poprzez prowadzenie treningów i zajęć sportowych w: piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisie stołowym”

Osiągnięte rezultaty zakładanych działań:

Poprawa sprawności fizycznej, promocja i ochrona zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia:

 • Zostały zrealizowane zajęcia z  piłką siatkową, nożną i tenis stołowy. Zajęcia odbywały się regularnie każdego tygodnia a uczestniczyło w nich około 70 dzieci, które poprawiły swoją sprawność fizyczną oraz przygotowały do udziału w OIMS.
 • Na boisku przy Szkole Podstawowej w Dobieszczyźnie w dniu 23.09.2023 odbył się VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. W zawodach wzięło udział 8 zespołów, łącznie 96 zawodników z czterech Szkół Podstawowych z gminy Żerków.
 • Stowarzyszenie brało udział w Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Pieszycach gdzie z naszego stowarzyszenia brało udział 43 zawodników, którzy zajęli miejsca I, II, III, 2 razy IV oraz V( I miejsce Siatkówka dziewcząt kat. B). Drużyny zajmujące I lub II miejsce awansowały na Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Kielcach.
 • Stowarzyszenie wzięło udział w drugim rodzinnym spotkaniu rodziny salezjańskiej w Czerwińsku „SALOS FAMILY CAMP 2023”, gdzie reprezentacja składająca się z 5 osób zajęła I miejsce w piłce siatkowej.
 • Udział w XXXI Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Kielcach, brało udział 27 zawodników. Zajęte miejsca: III miejsce Siatkówka dziewcząt kat B. V miejsce Siatkówka dziewcząt kat. C., V miejsce Piłka Nożna chłopców kat. B., Pierwsze trzy miejsca walczyły o awans na Światowe Igrzyska w Geni.
 • Braliśmy udział w XXVI Ogólnopolskich Rozgrywkach Animatorów Sportowych w Czerwińsku nad Wisłą. W rozgrywkach z stowarzyszenia uczestniczyło 12 osób, które zajęły I i II miejsce w piłce siatkowej.

 

 

Stowarzyszenie upowszechniało sport w Środowisku wiejskim, dzięki któremu odbywały się zajęcia sportowe i rekreacyjne na basenie. Odbywały się zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, w których głównie uczestniczyły dzieci.

 

Stowarzyszenie FAIR PLAY Żerków

Tytuł zadania: „Cykl imprez sportowych 2023”

- V Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla chłopców kl. IV-VIII z gminy Żerków (dwie grupy wiekowe),

- VI Bieg Uliczny Górka Żerkowska 10 km + Marsz NW 6 km

IV Marsz dla serca im. Małgosi Korcypy

Miasteczko lekkoatletyczne dla Dzieci”

Osiągnięte rezultaty zakładanych działań:

 • Organizacja V Wielkanocnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla Chłopców. W turnieju wzięło udział 6 drużyn (około 50 graczy). Drużynom kibicowało około 40 osób w postaci rodziców oraz innych uczniów.

Dzięki organizacji turnieju poprawiła się sprawność fizyczna wśród dzieci, a także poprzez współzawodnictwo szerzenie idei fair play wśród zawodników.                             

 • W VI Biegu Ulicznym Górka Żerkowska wzięło udział około 200 sportowców w Biegu Głównym i Marszu NW. Dodatkowo pojawiło się około 500 kibiców w miejscu startu oraz na całej trasie.
 • W marszu dla serca wzięło udział około 50 osób.
 • W miasteczku lekkoatletycznym dla dzieci w konkurencjach dla najmłodszych startowało blisko 100 młodych sportowców.

Powyższe imprezy przełożyły się w znaczący sposób na popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu jak i promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz mieszkańców Gminy Żerków. Cykliczność powyższego biegu ulicznego, któremu towarzyszyła impreza sportowo rekreacyjna wpłynęła na  promocje gminy.

 

Analizując powyższe dane można zaobserwować wzrost zainteresowania organizacji pozarządowych. W 2023 roku we współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego zrealizowano 5 zadań publicznych. Gmina Żerków udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 40.000,00 zł., które wykorzystano w całości.

Wspieranie sektora pozarządowego nastąpiło także w formach pozafinansowych poprzez pomoc w organizacji  prowadzonych przedsięwzięć np. udostępnianie gminnych obiektów oraz sprzętu.

Można stwierdzić, że współpraca w ramach realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żerków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, przebiegała prawidłowo i służyła osiągnięciu założonych celów.

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla naszej Gminy, swoją działalnością wspomagają lokalny samorząd w wykonywaniu nałożonych ustawowo zadań. Działają dla dobra mieszkańców, wpływają na integrację środowiska oraz na podwyższanie poziomu i jakości ich życia.

 

Metryka

sporządzono
2024-05-27 przez Nawrocka Sylwia
udostępniono
2024-05-27 14:15 przez Włoszczyk Zuzanna
zmodyfikowano
2024-05-27 14:18 przez Włoszczyk Zuzanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.