Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Procedury/ Sprawy Wynajem świetlicy wiejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wynajem świetlicy wiejskiej, bieżące, menu 1348 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wynajem świetlicy wiejskiej

Wynajem świetlicy wiejskiej

REGULAMIN
wynajmu i korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Żerków

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wynajmu i zasad korzystania ze świetlic wiejskich.
 2. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Żerków.
 3. Nadzór nad mieniem i działalnością świetlic sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, zwany dalej Burmistrzem.
 4. Sprawami związanymi ze świetlicami wiejskimi, w tym wynajmem oraz prowadzeniem rejestru wynajmu w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków zajmuje się pracownik na stanowisku ds. kultury i sportu.  
                                                                                                      §2
 1. Świetlicą wiejską i jej mieniem zarządza Gospodarz świetlicy oraz w przypadku powołania przez Burmistrza zastępca gospodarza świetlicy.
 2. Gospodarza świetlicy na terenie danego sołectwa powołuje oraz odwołuje Burmistrz.
 3. Burmistrz może powołać i odwołać zastępcę gospodarza świetlicy.
 4. W przypadku długotrwałej nieobecności Gospodarza świetlicy jego obowiązki przejmuje powołany przez Burmistrza zastępca gospodarza świetlicy.
 5. Gospodarz świetlicy jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika Urzędu wskazanego w § 1 pkt 4 o długotrwałej nieobecności.
 6. Kluczami do świetlicy wiejskiej dysponuje Gospodarz świetlicy oraz powołany zastępca gospodarza świetlicy.

§3

Do obowiązków Gospodarza świetlicy wiejskiej oraz jego zastępcy należy:

 1. Dbanie o czystość i porządek na świetlicy i w jej bezpośrednim otoczeniu.
 2. Wykonywanie czynności związanych z wynajmem świetlicy, w tym prowadzenia harmonogramu wynajmów i nadzorowania terminów obowiązujących w umowach.

 

II. Warunki wynajmu i korzystania ze świetlic wiejskich

 

 

§4

 1. Świetlice wiejskie wynajmowane są na pisemny wniosek złożony do Burmistrza w terminie co najmniej 7 dni przed terminem planowanego wydarzenia. (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie terminu skazanego w §4 pkt 1.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Najemca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może nie wyrazić zgody na wypożyczenie świetlicy, w szczególności gdyby organizowane wydarzenie zagrażałoby zdrowiu i życiu uczestników wydarzenia lub powodowało dewastację mienia.

§5

 1. Najemca z podpisaną umową zgłasza się do Gospodarza świetlicy lub powołanego zastępcy w celu odbioru kluczy do obiektu.
 2. Przed przekazaniem kluczy Gospodarz lub zastępca gospodarza wraz z Najemcą sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Spisują protokół zdawczo – odbiorczy stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Z chwilą przekazania kluczy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek w świetlicy wiejskiej oraz w jego bezpośrednim otoczeniu ciąży na Najemcy.
 4. Najemca podpisując umowę ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie
  i zobowiązuje się do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody lub uszkodzenia.
 5. Najemca we własnym zakresie przygotowuje pomieszczenie do organizowanego wydarzenia oraz sprząta świetlicę przed zdaniem świetlicy i oddaniem kluczy.
 6. W przypadku strat lub uszkodzeń mienia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia wyrządzonych szkód lub do zwrotu kosztów naprawy.
 7. Osoby niszczące świadomie mienie świetlicy ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody.
                                                                                                        §6
 1. Świetlice wiejskie można wynająć w celu:
 1. organizacji imprez okolicznościowych prywatnych i komercyjnych (typu wesela, stypy, komunie, jubileusze, chrzciny, urodziny, imieniny, zabawy, dyskoteki itp.)
 2. szkoleń, kursów, zebrań, prezentacji itp. prowadzonych przez osoby indywidualne lub firmy,
 1. Odpłatność za wynajem świetlic wiejskich ustalana jest na podstawie obecnie obowiązującego w danym roku Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Żerków w sprawie ustalania opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz gminnych obiektów oświatowych.
 2. Na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy oraz ustalonej stawki zostanie wystawiona faktura VAT. Najemca jest zobowiązany do zapłaty za wynajem świetlicy wraz
  z wykorzystanymi mediami (prąd, gaz, woda, ścieki, opał, odpady).
 3. Jeżeli wpłata nie zostanie uregulowana w ustalonym na fakturze terminie, Gmina Żerków wystąpi do Najemcy o dokonanie wpłaty w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty.
 4. Opłaty za wynajem świetlic wiejskich stanowią dochód Gminy Żerków.
                                                                                                    §7
 1. Gmina Żerków może zwolnić z opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich:
  1) mieszkańców sołectwa w ramach organizowanych inicjatyw lokalnych, zebrań wiejskich, imprez sportowych i kulturalnych, festynów i uroczystości skierowanych do mieszkańców Gminy Żerków,
  2) jednostki OSP działające na terenie Gminy Żerków,
  3) Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Żerków,
  4) członków klubów sportowych działających na terenie Gminy Żerków,
  5) na cele bezpłatnych spotkań i badań z zakresu profilaktyki zdrowia skierowanych do mieszkańców gminy,
  6) na potrzeby organizacji szkoleń, kursów skierowanych do mieszkańców gminy.
 2. Nieodpłatne udostępnienia świetlic wiejskich osobom i instytucjom wymienionym w §7 pkt 1 należy zgłaszać Gospodarzowi świetlicy lub powołanemu zastępcy, którzy są zobowiązani prowadzić ewidencję korzystania ze świetlic wiejskich.

III. Postanowienia końcowe

 

§8

 1. Gmina Żerków nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlic lub ich wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczaniem.
 2. Gmina Żerków nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i wartościowe pozostawione na świetlicy przez Najemcę.
 3. Użytkownicy świetlicy wiejskiej są zobowiązani do:
  1)przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz obowiązujących reżimów sanitarnych,
  2)zachowania porządku i czystości na świetlicy wiejskiej oraz w jej otoczeniu,
  3)poszanowania mienia publicznego,
  4)kulturalnego zachowania.
 4. W świetlicach wiejskich oraz na terenach do nich bezpośrednio przyległych zabrania się:
  1)wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowa i życia korzystających,
  2)zakłócania porządku, szczególnie ciszy nocnej w godzinach od godz. 22.00 do godz. 6.00,
  3)korzystania ze świetlic wiejskich w sposób niezgodny z ich wynajmem i przeznaczeniem,
  4)nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa.
 5. Skargi na funkcjonowanie świetlic wiejskich należy składać pisemnie do Burmistrza.

 

 

 

 

 

Wniosek o wynajem świetlicy>>>

 

 

Metryka

sporządzono
2021-12-21 przez Nawrocka Anna
udostępniono
2021-12-21 00:00 przez Włoszczyk Zuzanna
zmodyfikowano
2022-11-16 14:54 przez Włoszczyk Zuzanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1323
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.