Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie
Menu góra
Strona startowa Wykaz danych o ochronie środowiska Informacje o ochronie środowska Rejestr Działalności Regulowanej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr Działalności Regulowanej, bieżące, menu 1206 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr Działalności Regulowanej

 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 23.12.2021 r.

Lp.

Nr   rejestrowy

Nazwa   firmy, siedziba i adres / imię i nazwisko przedsiębiorcy/ NIP/   REGON

Rodzaje   odbieranych odpadów komunalnych

(zgodnie   z Katalogiem odpadów1)

 

1.

 

RDR/001/01-2012

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W DNIU   30.04.2021 R.

 

REMONDIS   Sanitech Poznań

 Sp.   z o. o.

 

ul.   Górecka 104

61-483   Poznań

 

 

NIP   779-00-02-220 

REGON   632076318

 

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin   I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i t toksyczne itp.   herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne   i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze   jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze   inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż w wymienione   w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne   i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni wymienionymi   w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20   01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek   wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników   bezodpływowych służących do gromadzenia n nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek   kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania

z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania   wielkomateriałowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

17 01 01 Odpady z betonu oraz   gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 09 04 Zmieszane odpady   z budowy, remontów i demontażu inne niż wym wymienione w 17 09   01, 17 09 02 i 17 09 03

 

2.

 

RDR/002/01-2012

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 15.03.2019 R.

 

EKO-SKÓRTEX   Gizałki

Sp.   z o. o.

 

ul.   Malinowa 24g, Piotrowice

62-400   Słupca

 

 

NIP 608-00-81-540

REGON   300970686

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw   sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania   z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady z betonu oraz   gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażeni a wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady betonu,   gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 21* Lampy fluorescencyjne   i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż w wymienione   w 20 01 27

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne   i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21, 20 01 23   i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02  01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02  02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

 

3.

 

RDR/003/01-2012

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 02.08.2021 R.

 

EKO-ELTRANS

 Sp.   z o. o.

 

ul. Glinki   15

63-200   Jarocin

 

 

NIP   617-21-87-275 

REGON   301334320

 

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

4.

 

RDR/004/01-2012

 

Dokonano   zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w dniu 26.11.2018 r. na   wniosek przedsiębiorcy

 

Dokonano   zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w dniu 21.11.2019 r. na   wniosek przedsiębiorcy

 

 

Dokonano   zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w dniu 23.01.2020 r. na   wniosek przedsiębiorcy

 

 

Dokonano   zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w dniu 20.04.2021 r. na   wniosek przedsiębiorcy

 

„ZGO-NOVA”   Sp. z o. o.

 

ul. Witaszyczki  

Ul. im.   Mariusza Małynicza 1

 

63-200   Jarocin

 

 

NIP   617-21-86-465 

REGON   301264022

 

02 01 01 Osady z mycia   i czyszczenia

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych   (z wyłączeniem opakowań)

02 01 07 Odpady z gospodarki   leśnej

02 02 01 Odpady z mycia   i przygotowywania surowców

02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03 Surowce i produkty   nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04 Osady z zakładowych   oczyszczalni ścieków

02 02 82 Odpady z produkcji   mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 03 01 Szlamy z mycia,   oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02 Odpady konserwantów

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

02 03 04 Surowce i produkty   nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05 Osady z zakładowych   oczyszczalni ścieków

02 03 80 Wytłoki, osady   i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02   03 81)

02 03 81 Odpady z produkcji   pasz roślinnych

02 04 01 Osady z oczyszczania   i mycia buraków

02 04 02 Nienormatywny węglan   wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03 Osady z zakładowych   oczyszczalni ścieków

02 04 80 Wysłodki

02 05 01 Surowce i produkty   nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02 Osady z zakładowych   oczyszczalni ścieków

02 05 80 Odpadowa serwatka

02 06 01 Surowce i produkty   nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02 Odpady konserwantów

02 06 03 Osady z zakładowych   oczyszczalni ścieków

02 06 80 Nieprzydatne do   wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 07 01 Odpady z mycia,   oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02 Odpady z destylacji   spirytualiów

02 07 03 Odpady z procesów   chemicznych

02 07 04 Surowce i produkty   nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05 Osady z zakładowych   oczyszczalni ścieków

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe   i pofermentacyjne, wywary

03 01 01 Odpady kory i korka

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki,   drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 81 Odpady z chemicznej   przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82 Osady z zakładowych   oczyszczalni ścieków

03 03 01 Odpady z kory   i drewna

03 03 02 Osady i szlamy   z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

03 03 05 Szlamy z odbarwiania   makulatury

03 03 07 Mechanicznie wydzielone   odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 10 Odpady z włókna,   szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące   z mechanicznej separacji

03 03 11 Osady z zakładowych   oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 80 Szlamy z procesów   bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 81 Szlamy z innych   procesów bielenia

04 01 01 Odpady z mizdrowania   (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02 Odpady z wapnienia

04 01 05 Brzeczka garbująca   niezawierająca chromu

04 01 07 Osady niezawierające   chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 09 Odpady z polerowania   i wykańczania

04 02 09 Odpady materiałów   złożonych (itp. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10 Substancje organiczne   z produktów naturalnych (itp. tłuszcze, woski)

04 02 20 Odpady z zakładowych   oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21 Odpady   z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22 Odpady   z przetworzonych włókien tekstylnych

08 01 18 Odpady z usuwania   farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw   sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania   wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady   opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające   pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy   wzmocnienia konstrukcyjnego (itp. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami   ciśnieniowymi

15 02 03 Sorbenty, materiały   filtracyjne, tkaniny do wycierania (itp. szmaty, ścierki) i ubrania   ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 03 Zużyte opony

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne   niż wymienione w 16 01 11

16 01 17 Metale żelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkło

16 02 11* Zużyte urządzenia   zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13* Zużyte urządzenia   zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do   16 02 12

16 02 14 Zużyte urządzenia inne   niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 Elementy usunięte   z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne   niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 06 Organiczne odpady inne   niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80 Produkty spożywcze   przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 06 01* Baterie i akumulatory   ołowiowe

16 06 02* Baterie   i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 05 Inne baterie   i akumulatory

16 11 02 Węglopochodne okładziny   piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż   wymienione w 16 11 01

16 11 04 Okładziny piecowe   i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż   wymienione w 16 11 03

16 11 06 Okładziny piecowe   i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż   wymienione w 16 11 05

16 80 01 Magnetyczne   i optyczne nośniki informacji

16 81 02 Odpady inne niż   wymienione w 16 81 01

16 82 02 Odpady inne niż   wymienione w 16 82 01

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz   betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady betonu,   gruzu ceglanego, odpadowych materiał materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety,   okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów   i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne   niż wymienione w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali   zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 11 Kable inne niż wymienione   w 17 04 10

17 05 04 Gleba i ziemia,   w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogłębiania   inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo)   inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne   niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne   zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady   z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,   17 09 02 i 17 09 03

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne   i guma

19 12 05 Szkło

19 12 07 Drewno inne niż   wymienione w 19 12 06

19 12 09 Minerały (itp. piasek,   kamienie)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i   inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne   niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i   cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami    wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z czyszczenia   kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników   bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek   kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

5.

RDR/005/01-2012

 

Dokonano zmiany wpisu do rejestru   działalności regulowanej w dniu 13.07. 2017 r. na wniosek przedsiębiorcy.

 

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU

06.08.2021   R.

Zakład Oczyszczania   i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

 

ul.   Staroprzygodzka 138

63-400   Ostrów Wlkp.

 

 

NIP   622-10-01-188 

REGON   250448570

 

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw   sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania   wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady   opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09   Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania   zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*   Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia   konstrukcyjnego (itp. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 Zużyte   opony

17 01 01 Odpady betonu   oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych   materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub   wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane   odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i   elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte   tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z   remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne   niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa   sztuczne

17 02 04* Odpady   drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone   substancjami niebezpiecznymi (itp. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 01* Mieszanki   bitumiczne, smoła i produkty smołowe

17 03 02 Mieszanki   bitumiczne zawierające słomę

17 03 03* Smoła i   produkty smołowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01 Miedź, brąz,   mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny   metali

17 04 09* Odpady metali   zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable   zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niż   wymienione w 17 04 10

17 05 03* Gleba i   ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (itp. PCB)

17 05 04 Gleba i   ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03

17 05 05* Urobek z   pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 Urobek z   pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Tłuczeń   torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 Tłuczeń torowy   (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* Materiały   izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* Inne   materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiały   izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05 Materiały   budowlane zawierające azbest

17 08 01* Materiały   budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materiały   budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 01* Odpady z   budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* Odpady z   budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (itp. substancje i przedmioty   zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywiec, szczelne   zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z   budowy, remontów i demontaż (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje   niebezpieczne

17 09 04   Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09   01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady   kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13*Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki   fotograficzne

20 01 19*Środki ochrony   roślin

20 01 21* Lampy   fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia   zawierające freony

20 01 25 Oleje i   tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i   tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze,   farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze,   farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty   zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty   inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki   cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż   wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i   akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16   06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te   baterie

20 01 34 Baterie i   akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte   urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01   23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01   23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno   zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne   niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa   sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z   czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 Środki ochrony   roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne   niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze   zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze   studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady   komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

6.

 

RDR/006/01-2012

 

Przedsiębiorstwo   Usług Komunalnych S. A.

 

ul.   Bażancia 1a

62-800   Kalisz

 

 

NIP   618-004-14-16 

REGON   250024188

 

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin   I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i t toksyczne itp.   herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne   odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze   jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze   inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż w wymienione   w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni   wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek   wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników   bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

 

7.

 

RDR/007/01-2012

 

Dokonano zmiany wpisu do rejestru   działalności regulowanej w dniu 20.11 2018 r. na wniosek przedsiębiorcy.

 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania   Miasta „EKO” Sp. Z o.o.

 

ul. Zjazd 23

62-800 Kalisz

 

Adres korespondencyjny:

Niedźwiady 38

62-800 Kalisz

 

 

NIP 618-003-03-87 

REGON 250029837

 

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności   (bardzo toksyczne i t toksyczne itp. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze   i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze   i żywice inne niż w wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami   i akumulatorami wymieni wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06   03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż   wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne   składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż   w wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do   gromadzenia n nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych   lub nimi lub nimi zanieczyszczone (itp. środkami ochrony roślin I i II   klasy to toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate   elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (itp. azbest), włącznie z pustymi   pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek   i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów   wyposażeni a wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu   ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia za   zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiał   materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione   w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub   zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (itp.: podkłady kolej kolejowe)

17 03 01* Asfalt zawierający smołę

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01   i 17 06 03

17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone   substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione   w 17 17 08 01

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB   (itp. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny pod   podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym   odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne   niż  wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 0320 01 01 Papier   i tektura

 

8.

 

RDR/008/01-2012

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 02.08.2021 R.

 

CRP Sp.   z o.o.

 

 

Oś. Orła   Białego 51/5

61-251   Poznań

 

 

NIP   782-24-17-439 

REGON   300728057

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin   I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne itp.   herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne   i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze   jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze   inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01   27

20 01 29* Detergenty zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne   i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni   wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek   wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników   bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek   kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

 

9.

 

RDR/009/01-2012

 

 

Dokonano   zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w dniu 31.05 2019 r. na   wniosek przedsiębiorcy

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 19.08.2021 R.

 

„ZGO Sp. z   o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie    Centrum Recyklingu”

 

Witaszyczki   1 a

63-200   Jarocin

.

 

 

NIP   617-20-54-982

REGON   251580939

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw   sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania   wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady   opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania   z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające   pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi lub nimi zanieczyszczone (itp.   środkami ochrony roślin I i II klasy to toksyczności – bardzo   toksyczne i toksyczne)

15 02 02 Sorbenty, materiały   filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny   do wycierania (itp.

szmaty, ścierki) i ubrania   ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (itp. PCB)

15 02 03 Sorbenty, materiały   filtracyjne, tkaniny do wycierania (itp. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne   inne niż wymienione w 15 02 02

17 01 01 Odpady z betonu oraz   gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażeni a wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady betonu,   gruzu ceglanego, odpadowych materiał materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety,   okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów   i przebudowy dróg

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 02 Aluminium

17 04 05 Żelazo i stal

17 05 06 Urobek z pogłębiania   inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo)   inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne   niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne   zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady   z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,   17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne   i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze   jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze   inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01   27

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne   i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni   wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek   wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników   bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek   kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

 

10.

 

RDR/010/01-2012

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 02.08.2021 R.

 

Przedsiębiorstwo   Usług Komunalnych Artur Zys

 

Ul.   Warszawska 2

62-020   Swarzędz

 

 

NIP   777-000-82-48

REGON   632098277

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin   I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne itp.   herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne   i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze   jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze   inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01   27

20 01 29* Detergenty zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne   i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni wymienionymi   w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek   wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników   bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek   kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

 

11.

 

RDR/011/01-2012

 

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 02.09.2021 R.

 

REMONDIS   Sanitech Poznań

 Sp.   z o. o.

 

ul.   Górecka 104

61-483   Poznań

 

 

NIP   779-00-02-220 

REGON   632076318

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw   sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania   wielkomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady   opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady z betonu oraz   gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady betonu,   gruzu ceglanego, odpadowych materiał materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż   wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny innych metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione   w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo)   inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne   niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne   zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady   z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,   17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin   I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i t toksyczne itp.   herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne   i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze   jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze   inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż w wymienione   w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne   i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni   wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek   wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników   bezodpływowych służących do gromadzenia n nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek   kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione   w innych podgrupach

 

12.

 

RDR/012/01-2012

 

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 03.03.2015 R.

 

Zakład   Handlowo Usługowy Eko-Skórtex Angelika Ligocka

 

Ul.   Wrzesińska 77

Tomice

63-308   Gizałki

 

 

NIP:617-146-53-93

REGON:   251851152

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw   sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania   z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady z betonu oraz   gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady betonu,   gruzu ceglanego, odpadowych materiał materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 06 04 Materiały izolacyjne inne   niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 21* Lampy fluorescencyjne   i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01   27

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni   wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

 

13.

 

RDR/013/01-2013

 

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 29.01.2015 R.

 

REMONDIS   Sanitech Poznań

 Sp.   z o. o.

Odział   Kościan

 

 ul.   Łąkowa 5

64-000   Kościan

 

 

NIP:   779-00-02-220

REGON:   632076318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw   sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania   wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady   opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady z betonu oraz   gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady betonu,   gruzu ceglanego, odpadowych materiał materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż   wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny innych metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione   w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo)   inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne   niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne   zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady   z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,   17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin   I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne itp.   herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne   i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze   jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze   inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje   niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01   27

20 01 29* Detergenty zawierające   substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne   i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 33* Baterie   i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymieni   wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie   i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21   i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające   substancje niebezpieczne 

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 odpady zmiotek   wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane   (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników   bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek   kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

14.

RDR/014/01-2013

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 23.11.2015 R.

USŁUGI TRANSPOTROWE   SYLWESTER SZYMANOWSKI

 

ul. Marii   Konopnickiej 14/16/4

63-800   Kalisz

 

 

NIP:   6181051440

REGON:   250580742

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

15.

RDR/015/11-2016

 

WYKREŚLONO

Z REJESTRU   DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

NA WNIOSEK   PRZEDSIĘBIORCY W DNIU 16.08.2021 R.

MIEJSKI   ZAKŁAD OCZYSZCZANIA Sp. z o. o.

 

ul.   Saperska 23

64-100   Leszno

 

 

NIP 697 20   57 367

REGON   411416981

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania    zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi   zanieczyszczone 

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate   elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (itp. azbest), włącznie z pustymi   pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych   materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01   06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 Gleba, ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymienione w 17 05 05

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06   03

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż   wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice   zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i   żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami   wymienionymi  16 06 01, 16 06 02 lub 16   06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż   wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż   wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba, ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do   gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w   innych podgrupach

16.

RDR/016/08-2017

 

WM   Wiatrowiec Energie Sp.z o.o.

 

Nowa Wieś   22

63-308   Gizałki

 

 

NIP   608-008-43-37

REGON   301069020

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

16 02 14 Zużyte urządzenie inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02   13

 16 02 16 Elementy usunięte z   zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 04 Baterie alkaiczne(z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych   materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01   06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06   03

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione   w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkło

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne

ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

17.

RDR/017/01-2019 

Firma   Handlowo-Usługowa LL Service Laura Lehmann

 

Nowa Wieś   22

63-308 Gizałki

 

NIP:   608-011-59-25

REGON:   383765125

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

16 02 14 Zużyte urządzenie inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02   13

 16 02 16 Elementy usunięte z   zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 06 04 Baterie alkaiczne(z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych   materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01   06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06   03

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż   wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkło

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

18.

RDR/018/12-2021 

FIRMA   USŁUGOWA „KOSZ” Sp. z o.o.

ul.   Wylotowa 57

63-400   Ostrów Wielkopolski

NIP:6220110461

REGON: 251624631

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 Opakowania ze szkła

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 23* Urządzenia zawierające   freony

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż   wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

19.

RDR/019/12-2021 

Spółdzielnia   Socjalna „Razem dla Środowiska”

ul. Lipowa   2

62-402   Ostrowite

NIP:   6671777598

REGON:384963850

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające   biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 25 Oleje i tłuszcze   jadalne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby   drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż w wymienione   w 20 01 27

20 01 30 Detergenty inne niż   wymienione w 20 01 29

20 01 32 Leki inne niż wymienione   w 20 01 31

20 01 34 Baterie   i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36 Zużyte urządzenia   elektryczne i elektroniczne inne niż w wymienione w 20 01 21,   20 01 23 i 20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż   wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 80 Środki ochrony roślin   inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione   frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające   biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia,   w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające   biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)   odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia   ulic i placów

20 03 06 Odpady ze studzienek   kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne   niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru   i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw   sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania   wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady   opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady z betonu oraz   gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów   ceramicznych i elementów wyposażeni a wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady betonu,   gruzu ceglanego, odpadowych materiał materiałów ceramicznych i elementów   wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety,   okleiny itp.

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 03 02 Asfalt inny niż   wymieniony w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 11 Kable inne niż wymienione   w 17 04 10

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym   kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 01* Materiały izolacyjne   zawierające azbest

17 06 05* Materiały konstrukcyjne   zawierające azbest

17 08 02 Materiały konstrukcyjne   zawierające gips inne niż wymienione w 17 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady   z budowy, remontów i demontażu inne niż  wymienione w 17   09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 01 12 Żużle i popioły   paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

 

             1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020  r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)

 

 

 

Metryka

sporządzono
2012-05-31 przez Paulina Nowak
udostępniono
2012-05-31 00:00 przez Włoszczyk Zuzanna
zmodyfikowano
2021-12-23 14:01 przez Włoszczyk Zuzanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
865
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.